Egenviden spørgsmål

Egenviden spørgsmål (Kat B)

Egenviden spørgsmål og svar til den afsluttende kørelærer eksamie.

Egenviden om Planlægning og tilrettelæggelse af undervisning

Redegør Alment for:

Spørgsmål 1

Nødvendigheden af målbeskrivelser, for at gøre det muligt at konstatere, om givne mål er nået, herunder precisering af betingetlser for elevens dokumentation af kundskaber og færdigheder og præcisering af kriterier og mindstekrav for, hvad eleven skal kunne og vide ved undervisningens afslutning.

Spørgsmål 2

Kriterier for udvælgelse af lærestof og organisering af undervisningen.

Spørgsmål 3

Betydningen af elevers forkundskaber og andre forudsætninger for undervisningens tilrettelæggelse.

 

Egenviden om Gennemførelse af undervisning

Redegør Alment for:

Spørgsmål 4

Sammenhængen mellem elevernes motivation og indlæringens forløb, herunder opregning af de mest almindelige årsager til svigtende motivation.

Spørgsmål 5

Elevaktiverende undervisning, herunder opregning af undervisningsformer, der fremmer aktivering.

Sprøgsmål 6

Betydningen af måden, hvorpå lærestoffet forelægges eller gennemgår, herunder opregning af forskellige forelæggelsesformer, deres fordele og ulemper.

Spørgsmål 7

Kriterier for opdeling af lærestof og undervisningsforløb, herunder helheds og delmetode, koncentreret og delt undervisning, pauser mv.

Spørgsmål 8

Betydningen af evaluerende prøver i såvel det teoretiske som det praktiske pensum.

Spørgsmål 9

Almindeligt anvendte metoder for evaluering af undervisningen.

 

Egenviden om Særlige forhold vedrørende køreuddannelsen

Redegør Alment for:

Spørgsmål 10

Køreuddannelsens betydning for nedbringelse af antallet af færdselsulykker og deres sammenhæng i øvrigt med arbejdet for færdselssikkerheden.

Spørgsmål 11

Menneskelige årsager til færdselsulykkerne og konsekvenserne for køreuddannelsens tilrettelæggelse.

Redegør fagmæssigt for:

Spørgsmål 12

Gældende retningslinjer for køreuddannelsens tilrettelæggelse i øvrigt, herunder samordning af teoretisk og praktisk undervisning, indretning, udstyr og brug af teorilokaler, samt udvælgelse af øvelsesstrækninger på vej.

Spørgsmål 13

Viden om risikoforhold og faremuligheder i færdslen som forudsætning for overholdelse af færdselslovens grundlæggende krav om hensynsfuldhed og agtpågivenhed.

Spørgsmål 14

Betydningen af, at skærpet opmærksomhed mod risikoforhold og faremuligheder ikke fører til overdrevet forsigtighed eller afkald på udførelse af manøvrer i situationer, hvor ingen faretegn er til stede.

Spørgsmål 15

Betydningen af teoretisk viden om ulykker, risikoforhold og manøvreregler som grundlag for de praktiske øvelser.

Spørgsmål 16

Sammenhængen mellem indøvelse af orienteringsfærdighed i teorilokale og under kørsel på vej.

Med undervisningsplanen for valgte kategori som hjælpemiddel redegøre fagmæssigt for:

Spørgsmål 17

Formålet med undervisningen i køretøjets indretning og udstyr, herunder betydningen af teoretisk viden som grundlag for praktiske øvelser.

Spørgsmål 18

Hovedmålene for undervisningsplanens enkelte afsnit om køretøjets indretning og udstyr.

Spørgsmål 19

Formålet med undervisningen på lukket øvelsesplads, herunder betydningen af at forenkle kravene ved de indledende øvelser, at gennemføre øvelserne med trinvis stigende sværhedsgrad og at lade eleven hurtigst muligt udføre øvelserne alene under kørelærerens overvågning.

Spørgsmål 20

Formålet med undervisningen i køretøjers manøvreegenskaber, trafikantadfærd og vejforhold samt hovedmålene for undervisningsplanens enkelte afsnit herom.

Spørgsmål 21

Formålet med undervisningen i grundregler for kørsel for den/de omhandlede kategori(er) og hovedmålene for undervisningsplanernes enkelte afsnit herom.

Spørgsmål 22

Formålet med undervisningen i manøvrer på vej, herunder betydningen af at gennemføre øvelserne med trinvis stigende sværhedsgrad på forud fastlagte øvelsesstrækninger og på passende tidspunkter.

Spørgsmål 23

Formålet med undervisningen i særlige risikoforhold og hovedmålene for undervisningsplanens enkelte afsnit herom.

Spørgsmål 24

Formålet med undervisningen på køreteknisk anlæg og hovedmålene for undervisningsplanens enkelte afsnit herom.

Spørgsmål 25

Formålet med at orientere eleverne om forberedelse til køreprøven og hovedmålene for undervisningsplanens enkelte afsnit herom

 

Egenviden om Mekanisk fysik

Redegøre alment for betegnelser og forhold, herunder redegøre fagmæssigt for faremuligheder/risikoforhold og korrekt køreteknik:

 Spørgsmål 26

Acceleration og deceleration, herunder måleenheden meter pr. sekund i anden (m/sek2)

Spørgsmål 27

Måleenhederne for hastighed, km/t og m/sek., herunder omregning fra en enhed til en anden

Spørgsmål 28

Bevægelsesenergi, herunder dens afhængighed af hastighed og masse, samt dens indvirkning på bremselængden

Spørgsmål 29

Standselængde og dens afhængighed af reaktionslængde og bremselængde, herunder hvad de enkelte elementer afhænger af

Spørgsmål 30

Bremselængde, herunder omregning af bremselængder fra en hastighed til en anden

Spørgsmål 31

Udregne standselængden ved forskellige hastigheder, vejgreb og reaktionstider

Spørgsmål 32

Tyngdepunkt og tyngdekraft, herunder enheden newton (N)

Spørgsmål 33

Moment, herunder måleenheden newtonmeter (Nm)

Spørgsmål 34

Sammenlægning af kræfter efter vektorprincippet

Spørgsmål 35

Kræfter (inertikræfter), der virker i tyngdepunktet fx under bremsning eller acceleration, herunder dynamisk vægtforskydning og betydningen heraf

Spørgsmål 36

Friktion og friktionskraft, herunder hvilende og glidende friktion, samt betydningen af forskellige friktionstal eller -koefficienter

Spørgsmål 37

Friktionscirkler for hjulene

Spørgsmål 38

Stabil og ustabil bremsning, illustreret ved hjulenes friktionscirkler

Spørgsmål 39

ABS-systemets indflydelse på køresikkerheden, herunder kørsel på uens friktion

Spørgsmål 40

Centrifugalkraft og dens afhængighed af masse, hastighed og kurveradius

Spørgsmål 41

Centrifugal- og tyngdekræfter under kørsel over bakker og gennem sving samt betydningen heraf

Spørgsmål 42

Slipvinkler og slipvinklernes indvirkning på køretøjets styretendenser

Spørgsmål 43

ESC-systemets indflydelse på køresikkerheden

Spørgsmål 44

Vindtryk og vindtrykcenter på et køretøj

Spørgsmål 45

Kørsel med uhensigtsmæssig belæsning

Spørgsmål 46

Kørsel med bagage/gods, der kan forskyde sig ved bremsning, acceleration eller under kørsel i kurve

Spørgsmål 47

Udregne den nødvendige frie vejstrækning for en overhaling

Spørgsmål 48

Kørsel på våd vej (akvaplaning)

Spørgsmål 49

Tilpasning af hastigheden under kørsel over bakker og valg af hensigtsmæssig placering gennem sving, herunder betydningen af kørebanens hældning

 

Egenviden om Kørelærergodkendelsen

Redegøre fagmæssigt for:

Spørgsmål 50

Færdselslovens bestemmelser om at blive kørelærer

Spørgsmål 51

Færdselslovens bestemmelser om at opretholde kørelærergodkendelsen

Spørgsmål 52

Færdselslovens bestemmelser om at blive frakendt kørelærergodkendelsen og generhvervelse af godkendelsen

Spørgsmål 53

Bestemmelserne om virket som kørelærer i bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere

 

Egenviden om Kørekort

Redegøre fagmæssigt for bestemmelser i færdselsloven:

Spørgsmål 54

Kørekort til motorkøretøj, erhvervsmæssig personbefordring, traktor og motorredskab samt knallert, herunder: a) helbredsbetingelser, herunder ædruelighed/afhængighed, b) aldersbetingelser, c) køreuddannelse og d) køreprøve

Spørgsmål 55

Øvelseskørsel

Redegøre fagmæssigt for grundlæggende bestemmelser i kørekortbekendtgørelsen, der har betydning for erhvervelsen af kørekort:

Spørgsmål 56

Kørekort til motorkøretøj, til erhvervsmæssig personbefordring, til knallert samt til traktor og motorredskab:

a) erhvervelsen,

b) kørekortkategorier,

c) alderskrav,

d) helbredskrav,

e) færdselsrelateret førstehjælpskursus,

f) kørekortets gyldighedstid,

g) udstedelse og

h) udvidelse

Ved opslag i kørekortbekendtgørelsen og kørekortcirkulæret kunne besvare spørgsmål vedrørende ovennævnte forhold

 

Redegøre fagmæssigt for grundlæggende bestemmelser, der har betydning for erhvervelsen af kørekort til erhvervsmæssig personbefordring:

Spørgsmål 57

Bekendtgørelse om taxikørsel mv. (gælder kun kategori B),

Bekendtgørelse om særlige krav til taxier (gælder kun kategori B),

Bekendtgørelse om buskørsel (gælder kun kategori D1 og D) og

Bekendtgørelse om særlige krav til busser (gælder kun kategori D1 og D)

 

Egenviden om Køreuddannelsen

Redegøre fagmæssigt for grundlæggende bestemmelser i kørekortbekendtgørelsen, der har betydning for køreuddannelsen:

Spørgsmål 58

Køreundervisning, herunder:

a) pauser i køreuddannelsen,

b) køreuddannelsens varighed,

c) lektionsplaner,

d) indledende og afsluttende køreundervisning og

e) øvelseskørsel

Ved opslag i kørekortbekendtgørelsen kunne besvare spørgsmål vedrørende ovennævnte forhold 

 

Egenviden om Køreprøven

Redegøre fagmæssigt for grundlæggende bestemmelser i kørekortbekendtgørelsen og kørekortcirkulæret samt Rigspolitiets retningslinjer for køreprøver, der har betydning for køreprøven:

Spørgsmål 59

Køreprøver mv., herunder:

a) teoriprøve,

b) praktisk prøve,

c) kontrollerende køreprøve og

d) vejledende helbredsmæssig køretest

Spørgsmål 60

Øvelseskøretøjer i køreuddannelsen og ved den praktiske prøve

Spørgsmål 61

Rigspolitiets retningslinjer for køreprøver

Ved opslag i kørekortbekendtgørelsen, kørekortcirkulæret samt Rigspolitiets retningslinjer for køreprøver kunne besvare spørgsmål vedrørende ovennævnte forhold

 

Egenviden om Frakendelse og generhvervelse af førerretten

Redegøre fagmæssigt for færdselslovens og kørekortbekendtgø- relsens bestemmelser om:

Spørgsmål 62

Frakendelse:

a) betinget frakendelse,

b) ubetinget frakendelse,

c) kørselsforbud og

d) frakendelsestiden

Spørgsmål 63

Inddragelse og generhvervelse

 

Egenviden om Sociale, psykologiske og samfundsmæssige faktorer

Redegøre alment for:

Spørgsmål 64

Forskellige trafikantgruppers (alder, køn, sociale tilhørsforhold) forudsætnin- Retningslinjer for kørelærerprøver Version 2015 21 torer ger for at færdes i trafikken, herunder hvilke grupper der har særlig høj risiko

Spørgsmål 65

Betydning af modenhed – herunder hjernens udvikling – for holdning og adfærd i trafikken

Spørgsmål 66

Betydning af realistisk selvvurdering og egenkontrol og motivation for sikker kørsel

Spørgsmål 67

Betydningen af normer og gruppepres

 

Egenviden om Ulykkes- og skadesfaktorer

Redegøre alment for:

Spørgsmål 68

Samspillet mellem trafikant, køretøj og vej (det trafikale system)

Spørgsmål 69

Opmærksomhed, opfattelses- og reaktionsevnens betydning for trafikantens adfærd og risikoopfattelse

Spørgsmål 70

Alkohol, medicin og euforiserende stoffers betydning for trafiksikkerheden

Spørgsmål 71

Uligevægtig sindstilstand, herunder sygdom, stress, træthed og opstemthed og betydningen for trafiksikkerheden

Spørgsmål 72

Hastighedens betydning for ulykkesrisikoen

Spørgsmål 73

Sikkerhedsselens betydning for skadesrisikoen

Spørgsmål 74

Betydning af afkodning af andre trafikanters hensigt og adfærd

Spørgsmål 75

Synsfelt, centralt og perifert synsfelt

Spørgsmål 76

Betydning af erfaring og rutine

Spørgsmål 77

Kilder til viden om trafikuheld, herunder statistiker og havarirapporter mv.

 

Egenviden om Adfærds- og holdningspåvirkende virkemidler

Redegøre alment for:

Spørgsmål 78

Forskellige måder at påvirke holdninger og adfærd på via lovgivning, køretøjsteknologi, vejtekniske foranstaltninger, kontrol, information og kampagner

Spørgsmål 79

Menneskers forskelligartede måder at tilegne sig viden, færdigheder og holdninger på

Spørgsmål 80

Straf og sanktioner som metoder, der kan være med til at regulere trafikanternes adfærd i ønskelig retning

Spørgsmål 81

Samfundsmæssige værktøjer i form af lovgivning, vejtekniske foranstaltninger og kampagner til at påvirke fremkommeligheden og øge sikkerheden for alle trafikanter

 

Egenviden om Betjeningsudstyr, instrumenter og kontrollys

Udpege og benævne:

Spørgsmål 82 (Gennemgå med din særlig godkendte kørelærer)

Alt betjeningsudstyr i det køretøj prøven aflægges i

Aflæse og forstå samt redegøre alment for:

Spørgsmål 83 (Gennemgå med din særlig godkendte kørelærer)

Alle instrumenter og alt kontroludstyr i det køretøj prøven aflægges i

 

Egenviden om Styreapparatet

Redegøre fagmæssigt for:

Spørgsmål 84

Princippet i styreapparatets funktion, hvorefter en ratdrejning overføres gennem en tandstang til en tværgående bevægelse af stænger og svingarme, der styrer forhjulenes stilling

Spørgsmål 85

Selvopretning, herunder indflydelsen fra styreboltens sidehældning

Spørgsmål 86

Elektrisk og hydraulisk servostyring

Spørgsmål 87

Styreegenskabernes afhængighed af ændret vægt, dæktype og dæktryk

Spørgsmål 88

Elektronisk stabilitets kontrol (ESC)

 

Egenviden om Bremser

Redegøre fagmæssigt for:

Spørgsmål 89

Funktion af det hydrauliske to-kreds bremsesystems enkelte dele, herunder bremsepedal, hovedcylinder, væskebeholder med dæksel, bremsevæske, rør- og slangeforbindelser, hjulcylindre, bremsebakker og klodser, bremsebelægning samt bremsetromle og -skive

Spørgsmål 90

Pedalvandring, frigang, bremsepunkt og fuld bremsevirkning

Spørgsmål 91

Funktion af vakuumforstærkning

Spørgsmål 92

Funktion af elektrisk forstærkning

Spørgsmål 93

Princippet i tromlebremsers og skivebremsers funktion

Spørgsmål 94

Bremsevirkningen i hjulbremser og mellem dæk og vej

Spørgsmål 95

Bremsekraftregulering, herunder automatisk bremsekraftregulator (ALB) og ABS-bremsesystemer

Spørgsmål 96

Funktion af parkeringsbremsens mekaniske bremsesystems enkelte dele, herunder aktiveringsanordning med spærrer og mekaniske forbindelser samt den elektriske parkeringsbremse

Redegøre alment for:

Spørgsmål 97

Princip og funktion af blokeringsfri bremser (ABS-bremsesystem)

Spørgsmål 98

Princip og funktion af påløbsbremse med bakspærrer

Spørgsmål 99

Princip og funktion af bremseassistent

 

Egenviden om El-anlæg og lygter

Redegøre alment for:

Spørgsmål 100

Kredsløbet fra akkumulatorens ene pol over ledninger, kontakter, sikringer til strømforbrugende dele og tilbage over stel til akkumulatorens anden pol

Spørgsmål 101

Akkumulatorens formål og dens vedligeholdelse

Spørgsmål 102

Betydningen af hele isolerede, rene og faste lednings- og stelforbindelser samt sikringernes formål

Spørgsmål 103

Generatorens formål, herunder betydningen af remmens tilstand og stramhed

Spørgsmål 104

Startmotorens formål

Spørgsmål 105

Principperne i lygtens indretning og virkemåde med lyskilde, parabol (reflektor) og lygteglas

Aspiranten skal kunne redegøre fagmæssigt for:

Spørgsmål 106

Kontrol af nærlysets lygteindstilling ved belysning af en væg, herunder lysmørke-grænsens udseende ved asymmetrisk lys, herunder angivelse af årsager til forkert udseende af lysfordelingen

Spørgsmål 107

Manuel og automatisk lygteindstilling

 

Egenviden om Motor, drivlinje og udstødning

Redegøre alment for:

Spørgsmål 108

Principperne i en 4-takts motor, og dens væsentligste enkeltdele (cylinder, stempel, plejlstang, ventiler, knast- og krumtapaksel samt svinghjul)

Spørgsmål 109

Brændstofforsyning ved indsprøjtning og forstøverdyse

Spørgsmål 110

Antændelsen af brændstof i benzin- og dieselmotorer, herunder kompression samt formålet med tændrør eller gløderør

Spørgsmål 111

Elektronisk motorstyring og chiptunings betydning for miljøet

Spørgsmål 112

Kraftoverføringen fra motor over kobling, gearkasse, kardanaksel, differentiale, drivaksel og kardanled til bilens drivende hjul

Spørgsmål 113

Princippet i koblingens indretning, herunder funktion af koblingspedal, mekanisk eller hydraulisk forbindelse, koblingsnav, belægning, trykplade og fjedre samt svinghjul på krumtapaksel

Spørgsmål 114

Princippet i gearkassens kraftoverføring og formålet med synkroniseringskoblinger

Spørgsmål 115

Formålet med automatisk transmission, hvor der sker automatisk til- og frakobling og automatisk tilpasning af gearene til det øjeblikkelige behov for kraft og/eller hastighed

Spørgsmål 116

Formålet med differentiale og differentialespærring

Spørgsmål 117

Princippet i udstødningssystemet og tegn på fejl i udstødningssystemet

Spørgsmål 118

Udledning af udstødningsgas fra cylindre, herunder formålet med lambdasonde, katalysator, partikelfilter og lyddæmper

Spørgsmål 119

Princippet i katalysatorens virkemåde

Spørgsmål 120

Princippet i partikelfilterets virkemåde og regeneration

Spørgsmål 121

Princippet i motorkølesystemet og tegn på fejl i motorkølesystemet

Spørgsmål 122

Betydningen af motorkøling, herunder væskekølesystem samt ventilatorens formål

Spørgsmål 123

Antispinregulering (ASR)

Spørgsmål 124

Betydningen af korrekt vedligeholdelse af motoren for at undgå unødig forurening

 

Egenviden om Energi- og miljørigtig kørsel

Redegøre alment for:

Spørgsmål 125

Betydningen af korrekt betjening af bilen for at undgå unødig forurening

Spørgsmål 126

Betydningen af korrekt køremåde af hensyn til brændstofforbruget

Spørgsmål 127

Betydningen af at anvende start-stop funktionen for at begrænse forureningen

Spørgsmål 128

Færdselslovens bestemmelser om unødvendig og forstyrrende kørsel

Spørgsmål 129

Bekendtgørelse om miljøregulering af visse aktiviteter, herunder kommunalbestyrelsers mulighed for at fastsætte begrænsninger mod at lade motoren gå i tomgang

Spørgsmål 130

Betydningen af ikke at lade motoren gå i tomgang i længere tid for at undgå unødig luft- og støjforurening

 

Egenviden om Bærende dele

Redegøre alment for:

Spørgsmål 131

De almindeligste fjedertyper, herunder skruefjedre, bladfjedre og torsionsfjedre samt deres anvendelse

Spørgsmål 132

Princippet i teleskopstøddæmpere

Spørgsmål 133

Opbygningen af de forskellige dæktyper samt pigdæk

Spørgsmål 134

Regler for dækmærkning

Redegøre fagmæssigt for:

Spørgsmål 135

Fjedrenes funktion, herunder optagelse af hjulenes stød mod ujævnheder

Spørgsmål 136

Tegn på fejl ved fjedre, bedømt ved mislyde eller hældning af bilen

Spørgsmål 137

Støddæmpernes funktion ved dæmpning af fjedrenes udsving, samt bevarelse af hjulkontakt til vejen

Spørgsmål 138

Tegn på fejl ved støddæmpere, bedømt ved mislyde, olieudtræk eller dårlig dæmpning

Spørgsmål 139

Fordele og ulemper ved de forskellige dæktyper

Spørgsmål 140

Slidindikatorer

Spørgsmål 141

Betydningen af korrekt dæktryk

Spørgsmål 142

Faremulighed ved kørsel med ukorrekt dæktryk og ved uensartet dækmontering

Spørgsmål 143

Betydningen af hjulbalance, herunder statisk og dynamisk ubalance

Spørgsmål 144

Tegn på fejl i hjulbalancen (statisk eller dynamisk ubalance), bedømt ved vibrationer og unormalt dækslid

Spørgsmål 145

De almindeligste former for unormalt dækslid i øvrigt og årsagerne hertil, for højt eller for lavt dæktryk, fejl i hjulindstilling eller fejl ved bremser eller støddæmpere

 

Egenviden om Særligt udstyr

Aspiranten skal med detailforskrifter for køretøjer som hjælpemiddel kunne redegøre fagmæssigt for:

Spørgsmål 146

Generelle bestemmelser om sikkerhedsseler i detailforskrifter for køretøjer

Aspiranten skal kunne redegøre fagmæssigt for:

Spørgsmål 147

Fordele og ulemper ved plane og buede spejle

Spørgsmål 148

Bestemmelser om udsyn i detailforskrifter for køretøjer

Aspiranten skal ved opslag i detailforskrifter for køretøjer kunne besvare spørgsmål vedrørende ovennævnte

 

Egenviden om Lovens område mv.

Redegøre fagmæssigt for følgende lovbestemmelser:

Spørgsmål 149

Færdselslovens gyldighedsområde

Spørgsmål 150

Færdselslovens bestemmelser om definitioner mv.

 

Egenviden om Regler for al færdsel

Redegøre fagmæssigt for:

Spørgsmål 151

Begreberne »fare«, »ulempe« og »unødig ulempe«

Spørgsmål 152

Færdselslovens bestemmelser om anvisninger for færdslen

Spørgsmål 153

Færdselslovens bestemmelser om udrykningskørsel

Redegøre alment for følgende lovbestemmelser:

Spørgsmål 154

Færdselslovens bestemmelser om leg mv. på vej

 

Egenviden om Færdselsregler for kørende

Redegøre fagmæssigt for følgende bestemmelser i færdselsloven:

Spørgsmål 155

Anvendelse af vejens forskellige baner

Spørgsmål 156

Placering på vejene

Spørgsmål 157

Svingning mv.

Spørgsmål 158

Vending, bakning og vognbaneskift mv.

Spørgsmål 159

Kørsel ved busstoppested mv.

Spørgsmål 160

Møde

Spørgsmål 161

Overhaling

Spørgsmål 162

Forbud mod overhaling

Spørgsmål 163

Forbikørsel og overhaling i tæt færdsel

Spørgsmål 164

Overhaling og forbikørsel ved fodgængerfelt

Spørgsmål 165

Vigepligt mv.

Spørgsmål 166

Forpligtigelser overfor gående

Spørgsmål 167

Standsning og parkering

Spørgsmål 168

Forpligtelser ved standsning og parkering på særlige områder og i særlige tilfælde

Spørgsmål 169

Signaler og tegn

Spørgsmål 170

Lygteføring

Spørgsmål 171

Unødig støj mv.

Spørgsmål 172

Lokale trafiksaneringer

 

Egenviden om Hastighed

Redegøre fagmæssigt for følgende bestemmelser om hastighed i færdselsloven:

Spørgsmål 173

Almindelige regler

Spørgsmål 174

Generelle hastighedsbegrænsninger

Spørgsmål 175

Hastighed for særlige typer af køretøjer

 

Egenviden om Særlige regler for motorvej og motortrafikvej

Redegøre fagmæssigt for følgende bestemmelser i færdselsloven:

Spørgsmål 176

Særlige regler for færdsel på motorvej og motortrafikvej

 

Egenviden om Særlige regler for knallerter

Redegøre fagmæssigt for følgende bestemmelser i færdselsloven:

Spørgsmål 177

Særlige regler for knallerter

 

Egenviden om Førere af køretøjer mv.

Redegøre fagmæssigt for følgende bestemmelser i færdselsloven:

Spørgsmål 178

Spirituskørsel

Spørgsmål 179

Narkokørsel

Spørgsmål 180

Bevidsthedspåvirkende stoffer, sygdom mv.

Spørgsmål 181

Overladelse af køretøj til personer, som er omfattet af ovenstående bestemmelser, og som er ude af stand til at føre køretøjet på betryggende måde

Spørgsmål 182

Politiets mulighed for kontrol ved udåndings-, spyt- eller svedprøve, øjenbesigtigelse, blod- eller urinprøve samt undersøgelse af en læge

Spørgsmål 183

Brug af mobiltelefon og andet teleudstyr

Spørgsmål 184

Oplysningspligt mv.

 

Egenviden om Køretøjer mv.

Redegøre fagmæssigt for følgende bestemmelser:

Spørgsmål 185

Færdselslovens bestemmelser om ejers, førers og brugers ansvar for køretøjets stand

Spørgsmål 186

Færdselslovens bestemmelser om kontrol af køretøjer

Spørgsmål 187

Færdselslovens bestemmelser om tilkobling og slæbning

Spørgsmål 188

Bekendtgørelse om slæbning mv. af køretøj efter bil eller traktor

Spørgsmål 189

Bekendtgørelse om anvendelse af advarselstrekant og havariblink

Spørgsmål 190

Registreringslovens bestemmelser om køretøjer, der skal registreres samt om traktorer, der er fritaget for registrering, og om dem, der skal godkendes

Spørgsmål 191

Synsbekendtgørelsens bestemmelser om pligt til at anmelde ejerskifte, ændring af et køretøjs indretning og udstyr samt ændring af art og anvendelse

Spørgsmål 192

Synsbekendtgørelsens bestemmelser om periodisk syn

 

Egenviden om Sikkerhedsudstyr

Aspiranten skal kunne redegøre fagmæssigt for:

Spørgsmål 193

Færdselslovens bestemmelser om anvendelse af sikkerhedsseler, sikkerhedsudstyr til børn og om antallet af passagerer, der lovligt kan befordres

Aspiranten skal kunne redegøre alment for:

Spørgsmål 194

Grundlæggende bestemmelser i bekendtgørelse om brug af sikkerhedsseler mv.

 

Egenviden om Befordring, belæsning, vægtdimensioner mv.

Aspiranten skal kunne redegøre fagmæssigt for:

Spørgsmål 195

Færdselslovens bestemmelser om befordring, belæsning, vægt, dimensioner mv. i det omfang, det har betydning for de køretøjer, der må føres med kørekort til kategori B

Aspiranten skal ved opslag i dimensionsbekendtgørelsen kunne besvare spørgsmål vedrørende belæsning, vægt og dimensioner i det omfang, den har betydning for kategori B

 

Egenviden om Færdselsregulering og afmærkning mv.

Aspiranten skal kunne redegøre fagmæssigt for:

Spørgsmål 196

Vejafmærkningsbekendtgørelsens bestemmelser om færdselstavlers udfø- relse som variable tavler, om deres betydning for enkelte vognbaner og om præcisering af deres betydning ved undertavler

Spørgsmål 197

Vejafmærkningsbekendtgørelsens bestemmelser om advarselstavlers opsætningsafstand før farested samt om gyldighedssted/-område og afstand for vigepligtstavler, forbudstavler, påbudstavler og oplysningstavler, herunder områdetavler

Spørgsmål 198

Bekendtgørelse om anvendelse af vejafmærknings bestemmelser om variable tavler, herunder lysende tavler

Spørgsmål 199

Bekendtgørelse om politiets tegngivning ved færdselsregulering

 

Egenviden om Erstatning og forsikring

Redegøre alment for følgende lovbestemmelser i færdselsloven:

Spørgsmål 200

Grundlæggende bestemmelser om erstatning og forsikringspligt, herunder objektivt ansvar

 

Egenviden om Straf, afgifter mv. samt konfiskation

Redegøre alment for følgende lovbestemmelser i færdselsloven:

Spørgsmål 201

Bestemmelser om straf, herunder betinget objektivt ansvar for ejer/bruger for visse hastighedsovertrædelser

Spørgsmål 202

Straf/afgift ved ulovlig standsning og parkering

Spørgsmål 203

Konfiskation af køretøjer

 

Egenviden om Livsstilssygdomme

Redegøre alment for:

Spørgsmål 204

Kostens indflydelse på helbredet og trafiksikkerheden

Spørgsmål 205

Alkohol og euforiserende stoffers mulige langtidsvirkning på helbredet, og eventuelle konsekvenser for trafiksikkerheden

Spørgsmål 206

Betydningen af manglende eller uhensigtsmæssig væskeindtag og de deraf Retningslinjer for kørelærerprøver Version 2015 25 følgende helbredsproblemer og eventuelle konsekvenser for trafiksikkerheden

Spørgsmål 207

Betydningen af sunde spisevaner, herunder varierede og planlagte regelmæssige mellemmåltider

 

Egenviden om Stress

Redegøre alment for:

Spørgsmål 208

Forhold der kan reducere negativ stress

Spørgsmål 209

Stress’ indflydelse på trafiksikkerheden

 

Egenviden om Ergonomi

Redegøre alment for:

Spørgsmål 210

Betydning af korrekt indstillet sæde, spejle mv.

Spørgsmål 211

Betydningen af korrekt ind- og udstigningsteknik

Spørgsmål 212

Betydningen af korrekt kørestilling

Spørgsmål 213

Betydning af pauser udenfor bilen

Spørgsmål 214

Betydningen af korrekt indeklima samt orden i bilen

 

Egenviden om Regnskabsføring mv.

Redegøre alment for:

Spørgsmål 215

Føring af kassekladde og afstemning af kassebeholdning, f.eks. ved brug af IT

Spørgsmål 216

De grundlæggende skatte- og momsregler, der knytter sig til køreskoledrift

Spørgsmål 217

Regler for blandede private og erhvervsmæssige udgifter, herunder skolebil med brug af elektronisk kørebog

Spørgsmål 218

Budgetlægning for en elevs uddannelse

Spørgsmål 219

Budgetlægning for virksomheden, herunder forskudsregistrering hos SKAT

Spørgsmål 220

Regler for, hvordan aspiranten oprettes som erhvervsdrivende hos SKAT

Spørgsmål 221

Regler for dokumentation af indtægter og udgifter, herunder digital betaling

Spørgsmål 222

Grundlæggende regler om karteldannelse

Spørgsmål 223

Forbrugerombudsmandens fortolkning af god markedsføringsskik

Spørgsmål 224

Forbrugerombudsmandens retningslinjer om annoncering ved køreskoleundervisning

Spørgsmål 225

Forbrugerombudsmandens råd om køreskoler

 

HER FINDER DU RETNINGSLINJERNE FOR KØRELÆRER PRØVEN

egenviden