Spørgsmål 10

Egenviden spørgsmål 10

Spørgsmål:

Køreuddannelsens betydning for nedbringelse af antallet af færdselsulykker og deres sammenhæng i øvrigt med arbejdet for færdselssikkerheden.

Svar:

Risikoen for at komme ud for en færdselsulykke er særlig stor for den mindre rutinerede bilist. De menneskelige fejl spiller en afgørende rolle ved størsteparten af ulykkerne (ca. 80-90%), og da uerfarne begynderbilister ofte synes tilbøjelige til at overvurdere egne evner og undervurdere risikoen, er det nærliggende at søge at forebygge ulykkerne gennem køreudannelsen.

Her er det ikke tilstrækkeligt at fremhæve færdselslovens idealer og krav om, hvordan man bør, skal og må færdes. Der skal i undervisningen især lægges vægt på at gøre eleven bekendt med de risikoforhold og farer, der trods gældende regler daglig opstår i trafikken.

Det er vigtigt, at eleven lærer hurtigt at opfatte og bedømme de forskellige faretegn ved andre trafikanters adfærd, køretøjernes manøvreegenskaber, vejen, vejret og føret, således at eleven kan forudse situationerne og i tide reagere over for dem.

Det er endvidere vigtigt, at undervisningen indeholder elementer, der generelt påvirker elevens holdninger og adfærd i trafikken i positiv retning.

Gennem undervisningens tilrettelæggelse at holdningsarbejde elevernes holdning og adfærd i trafikken i positiv retning.

Køreudannelsen har endvidere som mål, at forebygge den høje ulykkesprocent ved bl.a. at gøre eleven bekendt med de risikoforhold og farer, der dagligt opstår i trafikken. Så godt bekendt, at eleven hurtigt lærer, at opfatte og bedømme de forskellige faretegn, således at eleven kan forudse situationerne og i tide reagere rigtigt over for dem og hurtigt vænne sig til en risikobetonet køremåde.

<-Spørgsmål 9  –  Tilbage til oversigt  –  Spørgsmål 11->