Spørgsmål 12

Egenviden spørgsmål 12

Spørgsmål:

Gældende retningslinjer for køreuddannelsens tilrettelæggelse i øvrigt, herunder samordning af teoretisk og praktisk undervisning, indretning, udstyr og brug af teorilokaler, samt udvælgelse af øvelsesstrækninger på vej.

Svar:

Den mest hensigtsmæssige tilrettelæggelse af undervisningen er, at lade de praktiske være bestemmende for den teoretiske tilrettelæggelse og gennemførsel, således at man i teorilokalet bl.a. risikoforhold og orienteringsfærdigheder ved venstresving før eleven skal udføre manøvren i trafikken. Eleven skal til stadighed føres fra en lettere til en sværere øvelse og øvelsen skal gentages til eleven kan udføre den med tilfredsstillende resultat.

Teorilokalet skal være indrettet så alle eleverne har adgang til stol og bord samt frit udsyn til lærred eller skærm.

Desuden skal kørelæreren sikre sig adgang til en godkendt lukket øvelsesplads og et godkendt køreteknisk anlæg, samt have udvalget et passende antal øvelsesstrækninger i henhold til lærervejledningens beskrivelser af disse.

Gældende retningslinier for køreudannelses tilrettelæggelse findes i Lærervejledningen om køreudannelse til kat. B.

Forslag til opdeling af den teoretiske og praktiske køreudannelse

Det nøjagtige indhold i den teoretiske og praktiske undervisning er fastlagt i delmålene, hvorimod varighed og antal af de enkelte lektioner – udover de i kørekortbekendtgørelsen fastlagte obligatoriske minimumsantal – er afhængig af elevens individuelle behov. Den følgende lektionsopdeling skal opfattes som et eksempel på et standardprogram, der kan anvendes af køreskolen, eventuelt som grundlag for køreskolen til at udarbejde sin egen lektionsplan for køreuddannelsen. Rækkefølgen af lektionerne tilgodeser den i bekendtgørelse om kørekort krævede rækkefølge i afsnitsopdelingen i undervisningsplanen, principperne om, at eleven hele tiden skal føres fra en lettere til en vanskeligere manøvre, og kravet om sammenhæng mellem teoretisk og praktisk undervisning.

Lukket øvelsepladser

Øvelsespladsen skal være indrettet således, at eleven helt kan koncentrere sig om beherkelse af bilen. Derfor må der på pladsen ikke forekomme andet end det nødvendige markeringsmateriel.

Ethvert forsøg på at efterligne vilkårene i den almindelige færdsel med kørebanestriber, færdselstavler og -signaler eller lignende vil kun virke forstyrrende på eleven og indebærer ingen pædagogisk fordel.

Krav til lukket manøvrebane : 50 X 100 m med kørefast underlag. Politiet skal godkende den(Kørekortbekendtgørelsen).

Krav til køreteknisk anlæg (fremgår af afsnit 9 i Undervisningsplanen)

Det køretekniske anlæg skal være godkendt. Om godkendelsen og indretningen af det køreteksniske anlæg henvises til kørekortbekendtgørelsen med tilhørende bilag.

Krav til teorilokale

Teorilokalet skal have en sådan størrelse og indretning, at det kan fungere hensigtsmæssigt for det normale antal elever på et undervisningshold og tillade brug af de almindeligste hjælpemidler. Det skal bemærkes, at en tilfredsstillende undervisning vanskeligt kan gennemføres uden brug af illustrationer til anskueliggørelse af de vigtigste mekaniske bildele og deres funktion samt af risikoforhold og faremuligheder i forskellige færdselssituationer. Af hensyn til gennemførelse af evaluerende prøver, som bl.a. er omtalt i undervisnings-planens Afsnit 10, forberedelse til køreprøve, skal lokalet være udstyret med borde eller lignende, så eleverne bekvemt kan udfylde afkrydsningsskemaer ved prøverne. Man skal i den forbindelse være opmærksom på, at eleverne placeres hensigtsmæssigt i forhold til lærred eller skærm, således at vigtige detaljer på billederne er tydeligt synlige for alle og uden forvrængninger.

Krav til øvelsesstrækninger

For at sikre en god indlæring skal øvelserne i manøvrer på vej planlægges nøje med hensyn til både indhold og rækkefølge, og de bedst egnede øvelsesstrækninger i lokalområdet skal i forvejen være udvalgt og fastlagt, så de passer til øvelserne, og så man undgår spildtid på enten overflødig eller for krævende kørsel i forhold til elevens færdighedsniveau.

 

<-Spørgsmål 11  –  Tilbage til oversigt  –  Spørgsmål 13->