Spørgsmål 129

Egenviden spørgsmål 129

Spørgsmål:

Bekendtgørelse om miljøregulering af visse aktiviteter, herunder kommunalbestyrelsers mulighed for at fastsætte begrænsninger mod at lade motoren gå i tomgang

Svar:

Kapitel 1

Område

§ 1. Bekendtgørelsen fastsætter regler om anmeldelse af visse midlertidige aktiviteter, om forebyggelse og imødegåelse af forurening og uhygiejniske forhold fra ikke-erhvervsmæssige dyrehold og visse andre aktiviteter samt om kommunernes adgang til at udstede kommunale forskrifter. Endvidere fastsætter bekendtgørelsen regler om afskæring af klageadgangen for visse afgørelser efter § 42 i lov om miljøbeskyttelse.

Kapitel 2

Anmeldeordning for visse midlertidige aktiviteter m.v.

§ 2. Den, der midlertidigt vil foretage følgende støv-, støj- eller vibrationsfrembringende aktiviteter, skal forud anmelde dette til kommunalbestyrelsen, jf. dog stk. 2:

1) Bygge- og anlægsarbejder.

2) Nedrivningsaktiviteter.

3) Bygningsfacadebehandling.

4) Overfladebehandling af fritstående stålkonstruktioner eller andre større fritstående konstruktioner.

Stk. 2. Pligten efter stk. 1 til at anmelde en midlertidig aktivitet gælder ikke, hvis kommunalbestyrelsen i medfør af § 20, stk. 2, har udstedt en lokal forskrift for kommunen eller for det pågældende geografiske område i kommunen om den pågældende midlertidige aktivitet. En sådan lokal forskrift kan dog indeholde krav om anmeldelse, jf. § 20, stk. 2.

§ 3. Den i § 2, stk. 1, nævnte anmeldelse skal være modtaget hos kommunalbestyrelsen senest 14 dage, før aktiviteten på stedet agtes påbegyndt. Kommunalbestyrelsen kan forkorte tidsfristen. Anmeldelsen skal redegøre for driftsperiodens længde og de foranstaltninger, som den ansvarlige har foretaget eller agter at foretage for at forebygge eller afhjælpe forurening eller gener for omgivelserne, herunder driftstidens fordeling på dag-, aften- og nattetimer.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan fastsætte vilkår for eller nedlægge forbud mod aktiviteten. Hvis kommunalbestyrelsen ikke har truffet en sådan afgørelse inden udløbet af den i stk. 1 angivne frist, kan aktiviteten påbegyndes, jf. dog stk. 4. Oplysningerne i anmeldelsen om driftstid, forureningsbegrænsende foranstaltninger mv. udgør rammen for en aktivitet, der påbegyndes med kommunalbestyrelsens stiltiende samtykke.

Stk. 3. Kommunalbestyrelsen skal hurtigst muligt kvittere for, at anmeldelsen er modtaget. Kvitteringen skal indeholde oplysning om,

1) at aktiviteten kan påbegyndes ved udløbet af den i stk. 1 nævnte frist inden for rammerne af de i anmeldelsen afgivne oplysninger om driftstid, forureningsbegrænsende foranstaltninger m.v., hvis ikke kommunalbestyrelsen forinden har fastsat vilkår for eller nedlagt forbud mod aktiviteten, jf. stk. 2,

2) at kommunalbestyrelsen kan forlænge fristen en gang, hvis sagens kompleksitet berettiger det, jf. stk. 4,

3) at kommunalbestyrelsens stiltiende samtykke eller fastsættelse af vilkår for aktiviteten ikke forhindrer kommunalbestyrelsen i senere at fastsætte vilkår eller nedlægge forbud mod aktiviteten i tilfælde af, at den giver anledning til væsentlig forurening, jf. § 4,

4) at kommunalbestyrelsens afgørelse efter stk. 2 og 4 kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet, hvis afgørelsen vedrører kommunalt ejede eller kommunalt drevne anlæg, herunder anlæg hvor kommunalbestyrelsen har væsentlig indflydelse på tilrettelæggelsen af driften, jf. §§ 21-23,

5) klagefristen for afgørelser, der kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet, jf. § 23, og

6) søgsmålsfristen for andre afgørelser, jf. § 101 i lov om miljøbeskyttelse.

Stk. 4. Hvis sagens kompleksitet berettiger dette, kan kommunalbestyrelsen inden udløbet af fristen i stk. 1 meddele anmelder, at den agter at fastsætte vilkår eller meddele påbud inden et nærmere angivet tidspunkt efter den nævnte frist. Meddelelsen om udsættelse skal være begrundet. Hvis kommunalbestyrelsen ikke forinden har fastsat vilkår eller nedlagt forbud efter stk. 2, kan den anmeldte aktivitet påbegyndes ved udløbet af den forlængede frist. Oplysningerne i anmeldelsen om driftstid, forureningsbegrænsende foranstaltninger m.v. udgør rammen for en aktivitet, der påbegyndes med kommunalbestyrelsens stiltiende samtykke.

§ 4. Hvis en påbegyndt aktivitet, jf. § 2, stk. 1, giver anledning til væsentlig forurening, kan kommunalbestyrelsen, uanset allerede fastsatte vilkår eller stiltiende samtykke efter § 3, stk. 2 eller stk. 4, fastsætte vilkår for det videre arbejde eller nedlægge forbud mod aktiviteten. Dette gælder, uanset at anmeldte forureningsforebyggende foranstaltninger, driftstider m.v. eller allerede fastsatte vilkår er overholdt.

§ 5. Indgivelse af en anmeldelse efter § 2, stk. 1, fritager ikke for indhentelse af de nødvendige godkendelser, tilladelser eller dispensationer i medfør af lov om miljøbeskyttelse eller anden lovgivning.

De lokale myndigheder kan udstede regulativer til bekæmpelse af forureningen fra motorkøretøjer. Dette er bl.a. tilfældet i Kbhs. kommune og samtlige kommuner i regionen.

Regulativet bestemmer at tomgangskørsel ikke må finde sted i længere tid end højst påkrævet og maks. i 1 minut.

 

<-Spørgsmål 128  –  Tilbage til oversigt  –  Spørgsmål 130->