Spørgsmål 188

Egenviden spørgsmål 188

Spørgsmål:

Bekendtgørelse om slæbning mv. af køretøj efter bil eller traktor

Svar:

Bekendtgørelse om slæbning af køretøjer

I medfør af § 32, stk. 3, § 70, stk. 4, og § 118, stk. 8, 1. pkt., i færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1386 af 11. december 2013, som ændret ved lov nr. 373 af 14. april 2014, fastsættes efter bemyndigelse i henhold til § 134 a, stk. 1:

Anvendelsesområde

§ 1. Denne bekendtgørelse regulerer slæbning af motordrevne køretøjer og påhængskøretøjer dertil.

Stk. 2. Slæbning skal udføres ved, at køretøjer trækkes eller delvist ophænges og med det slæbte køretøjs styrende aksel forrest, jf. dog § 6, stk. 5.

Stk. 3. Til slæbning må kun anvendes bil, traktor, motorredskab, slæbningskøretøj eller slæbningsredskab.

Definitioner m.v.

§ 2. I denne bekendtgørelse forstås ved:

1) Havarist: Følgende køretøjer, der på grund af uheld eller teknisk fejl ikke er i stand til at fortsætte kørslen ved egen kraft eller ikke er i stand til at fortsætte kørslen forsvarligt:

a) motordrevet køretøj,

b) påhængskøretøj, eller

c) påhængskøretøj til et vogntog, hvor det trækkende køretøj er havareret.

2) Slæbning: Kørsel, hvor havaristen trækkes delvist ophængt på et andet køretøj, eller trækkes uden overholdelse af bestemmelserne om sammenkobling af køretøjer i

a) bekendtgørelse om synsfri sammenkobling af bil og påhængskøretøj med en tilladt totalvægt på højst 3.500 kg,

b) bekendtgørelse om synsfri sammenkobling af lastbil og påhængskøretøj med en tilladt totalvægt på over 3.500 kg,

c) bekendtgørelse om indretning og udstyr for traktorer og motorredskaber, og

d) bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer.

3) Slæbningskøretøj: Bil eller traktor eller motorredskab, der er særligt indrettet til slæbning, med løftebom eller anden løfteanordning til slæbning af en havarist.

4) Slæbningsredskab: Påhængsredskab, der er konstrueret og særligt indrettet til at slæbe en havarist, delvist ophængt.

5) Stangforbindelse: Lige stang med trækøje i begge ender.

6) Træktriangel: Solid forbindelse indrettet til slæbning, med to symmetrisk placerede fastgørelsespunkter i den ene ende og et trækøje i den anden, med henblik på, at havaristen styres efter det trækkende køretøj.

7) Bremser i forskriftsmæssig stand: Der er ikke fejl på bremsesystemet, og fuld bremsevirkning kan opnås for havaristens rullende hjul. Evt. lufttilslutning kan tilføres fra slæbningskøretøj. ABS/EBS behøver ikke at være virksomt.

8) Tilsluttet slæbningskøretøjets bremser: Slæbningskøretøjet leverer som minimum styreluft tilsluttet havaristens bremsesystem.

Slæbningskøretøj

§ 3. Et slæbningskøretøj skal være synet og godkendt af en synsvirksomhed til slæbning. Godkendelsen skal fremgå af slæbningskøretøjets registreringsattest.

Stk. 2. Ved godkendelsen fastsætter synsvirksomheden, hvor stor vægt løftebom eller anden løfteanordning må belastes med, hvor stor vægten af havaristen må være, og den højst tilladte hastighed for slæbningskøretøjet, jf. § 15. Slæbningskøretøjet kan godkendes med flere sæt sammenhørende værdier for belastning og tilladt hastighed.

Slæbningsredskab

§ 4. Slæbningsredskaber inddeles i:

1) Type 1: Ikke-registreringspligtigt slæbningsredskab.

2) Type 2: Registreringspligtigt slæbningsredskab konstrueret til en hastighed over 40 km i timen.

Stk. 2. Slæbningsredskabets akseltryk i belæsset såvel som ubelæsset stand må ikke overstige 3.500 kg.

Stk. 3. Slæbningsredskabet skal på hver side være forsynet med påskrift eller skilt med teksterne “Max. ophængt akseltryk” og “Slæbte køretøjs max. vægt” og den tilhørende vægt angivet i kg.

Stk. 4. Slæbningsredskab type 2 skal være forsynet med driftsbremse, som er blokeringsfri og tilsluttet det trækkende køretøjs driftsbremse. Driftsbremsen skal være således indrettet, at slæbningsredskabet automatisk bremses i tilfælde af brud på tilkoblingen mellem det trækkende køretøj og slæbningsredskabet.

Stk. 5. Akslen på slæbningsredskab type 2 skal være forsynet med affjedring, hvis den anvendes ubelæsset.

Stk. 6. Slæbningsredskab type 2 skal, medmindre det alene anvendes til sammenkobling med traktor, være synet og godkendt efter reglerne for påhængsredskab af en synsvirksomhed til slæbning i bestemt kombination med bil.

Stk. 7. Slæbningsredskabet skal i øvrigt anvendes efter fabrikantens forskrifter, herunder metode for fastgørelsen af det slæbte køretøj til slæbningsredskabet.

Generelt om udførelse af slæbning

Fjernelse af havarist

§ 5. En havarist kan fjernes fra kørebanen ved hjælp af andet køretøj. Ved fjernelsen kan der ses bort fra reglerne i § 3, §§ 6-13, og §§ 16-19. Fjernelse skal ske på den efter forholdene mest forsvarlige måde.

Slæbning af havarist

§ 6. Enhver slæbning skal udføres forsvarligt, ved hjælp af egnet udstyr, efter fabrikanten af det slæbte køretøjs og af udstyrets forskrifter, og således at der ikke opstår fare for den, der udfører slæbningen, eller for andre.

Stk. 2. Der må kun foretages slæbning af en havarist.

Stk. 3. Der må kun slæbes ét køretøj ad gangen jf. dog § 16, stk. 3. Som ét køretøj anses i denne forbindelse tillige et slæbningsredskab med delvist ophængt havarist eller et sættevogntog, hvor bil og sættevogn er sammenkoblet ved hjælp af en drejekrans, eller hvor sættevognen er belæsset på en måde, som kan medføre fare ved frakobling.

Stk. 4. Der må ikke foretages slæbning af motorcykel, knallert eller påhængskøretøjer hertil.

Stk. 5. Det slæbte køretøjs styrende aksel skal være forrest, medmindre køretøjet er delvist ophængt på et slæbningskøretøj eller et slæbningsredskab.

Stk. 6. Når havaristen slæbes med et slæbningskøretøj eller et slæbningsredskab, og havaristens styrende aksel vender bagud, skal hjulene være fikseret i ligeud position.

Stk. 7. Hvis det slæbte køretøjs styretøj ikke er i forskriftsmæssig stand, må slæbning kun foretages med det slæbte køretøjs styrende aksel ophængt på et slæbningskøretøj eller på et slæbningsredskab.

Stk. 8. Hvis det slæbte køretøjs bremser ikke er i forskriftsmæssig stand, må slæbning kun foretages, når det slæbte køretøj er delvist ophængt på et slæbningskøretøj eller på et slæbningsredskab, eller når der slæbes med et slæbningskøretøj ved hjælp af stangforbindelse, træktriangel eller tilkoblingsanordning.

Stk. 9. Under slæbning, der foregår med køretøjet delvist ophængt på et slæbningskøretøj eller på et slæbningsredskab, må der ikke være personer i det slæbte køretøj.

Stk. 10. Der må ikke være passagerer i det slæbte køretøj.

Slæbning af motordrevet havarist

§ 7. Slæbning af bil, traktor eller motorredskab må kun ske ved:

1) sammenkobling med wire eller tov,

2) sammenkobling med stangforbindelse,

3) sammenkobling med træktriangel, hvis fabrikanten af det slæbte køretøj tillader slæbning med træktriangel, og fabrikantens anvisninger herfor overholdes,

4) at køretøjet delvis ophænges på et slæbningskøretøj, eller

5) at køretøjet delvis ophænges på et slæbningsredskab.

Slæbning når havaristen er et påhængskøretøj

§ 8. Når havaristen er et påhængskøretøj, må slæbning kun foretages ved sammenkobling med et motordrevet køretøj, med egnet tilkoblingsanordning.

Stk. 2. Hvis det slæbte køretøj er et påhængskøretøj, hvor bremserne er i forskriftsmæssig stand og tilsluttet slæbningskøretøjets bremsesystem, må påhængskøretøjets samlede faktiske akseltryk være op til 1,5 gange slæbningskøretøjets tilladte totalvægt.

Vægt og dimensioner

Bredde

§ 9. Under slæbning må bredden ikke overstige den tilladte bredde gældende for det slæbte køretøj eller vogntog i henhold til dimensionsbekendtgørelsens bestemmelser.

Længde

§ 10. Under slæbning må den samlede længde ikke overstige summen af

1) den efter dimensionsbekendtgørelsen tilladte længde for det slæbende køretøj, og

2) den efter dimensionsbekendtgørelsen tilladte længde for havaristen.

Stk. 2. Afstanden mellem det slæbende og det slæbte køretøj må ikke overstige 4,00 m.

Højde

§ 11. Den samlede højde under slæbning må ikke overstige 4,00 m, dog 4,20 m, hvis det slæbte køretøj er delvist ophængt.

Vægt

§ 12. Det slæbte køretøjs faktiske vægt må ikke overstige 2 gange den faktiske vægt af trækkende bil, traktor eller motorredskab, jf. dog § 8, stk. 2. Ved anvendelse af et slæbningsredskab må havaristens faktiske vægt ikke overstige tilladt totalvægt for trækkende bil, traktor eller motorredskab.

Stk. 2. Ved slæbning af vogntog med wire, tov, stangforbindelse eller træktriangel, kan vægten på det slæbende køretøjs drivende hjul være mindre end 20 % af den samlede vægt af de i slæbningen indgående køretøjer.

Slæbning og særtransport

§ 13. Under slæbning af køretøj eller vogntog, som indgår helt eller delvist i en særtransport gælder, for så vidt angår bredde, længde og højde, samme vilkår som for særtransport.

Bemyndigelse til politiet

§ 14. Politiet kan i særlige tilfælde tillade afvigelse fra bestemmelserne §§ 9-11, og kan i den forbindelse fastsætte særlige vilkår. Tilladelsen skal medbringes under kørsel og på given foranledning forevises for politiet.

Stk. 2. Ved fjernelse af havarerede køretøjer, som medfører overskridelse af reglerne om vægte og akseltryk, henvises til reglerne herom i dimensionsbekendtgørelsen.

Hastighed

§ 15. Ved slæbning er den højst tilladte hastighed 30 km i timen, jf. dog stk. 2 – 4.

Stk. 2. Den højst tilladte hastighed er 60 km i timen, når

1) slæbningskøretøj med blokeringsfri bremser slæber havarist ophængt i løftebom eller anden løfteanordning, og havaristens bremser er i forskriftsmæssig stand og er tilkoblet slæbningskøretøjets bremser, og havaristens faktiske vægt ikke overstiger 1,5 gange slæbningskøretøjets faktiske vægt,

2) slæbningskøretøj med blokeringsfri bremser slæber en havarist ophængt i løftebom eller anden løfteanordning, og havaristens faktiske vægt ikke overstiger slæbningskøretøjets faktiske vægt,

3) slæbningskøretøj med blokeringsfri bremser slæber en havarist med træktriangel, og havaristens bremser er i forskriftsmæssig stand, er tilkoblet slæbningskøretøjets bremser, og havaristens vægt ikke overstiger 1,5 gange slæbningskøretøjets faktiske vægt,

4) slæbningskøretøj med blokeringsfri bremser slæber havarist med træktriangel, og det slæbte køretøjs faktiske vægt ikke overstiger halvdelen af slæbningskøretøjets faktiske vægt,

5) slæbningskøretøj med blokeringsfri bremser slæber et havareret påhængskøretøj, og dets faktiske vægt ikke overstiger halvdelen af slæbningskøretøjets faktiske vægt, og

6) slæbningskøretøj med blokeringsfri bremser slæber et havareret vogntog med træktriangel, det slæbte vogntogs bremser er i forskriftsmæssig stand og tilkoblet slæbningskøretøjets bremser.

Stk. 3. Den højst tilladte hastighed er den for almindelig lastbil gældende, når

1) slæbningskøretøj slæber en havarist med dens styrende aksel ophængt i løftebom eller anden løfteanordning, og havaristens faktiske vægt ikke overstiger en fjerdedel af slæbningskøretøjets faktiske vægt,

2) slæbningskøretøj med blokeringsfri bremser slæber en havarist med dens styrende aksel ophængt i løftebom eller anden løfteanordning, og havaristens faktiske vægt ikke overstiger halvdelen af slæbningskøretøjets faktiske vægt,

3) slæbningskøretøj med blokeringsfri bremser slæber en havarist med dens styrende aksel ophængt i løftebom eller anden løfteanordning, og havaristens bremser er i forskriftsmæssig stand, er tilkoblet slæbningskøretøjets bremser, og havaristens faktiske vægt overstiger ikke slæbningskøretøjets faktiske vægt,

4) bil med slæbningsredskab type 2, med havaristens styrende aksel ophængt og havaristens faktiske vægt ikke overstiger halvdelen af den trækkende bils faktiske vægt.

5) slæbningskøretøj slæber påhængskøretøjet til en havarist, dets bremser er i forskriftsmæssig stand og tilkoblet slæbningskøretøjets bremser, og

6) slæbningskøretøj med blokeringsfri bremser slæber en havarist med træktriangel, og havaristens bremser er i forskriftsmæssig stand, havaristens bremser er tilkoblet slæbningskøretøjets bremser, og havaristens faktiske vægt ikke overstiger slæbningskøretøjets faktiske vægt.

Stk. 4. Er der i medfør af færdselslovens § 43 fastsat en lavere hastighed for et af køretøjerne, må denne hastighed ikke overskrides. Tilsvarende gælder hvis der af fabrikanten af det slæbende køretøj, fabrikanten af det slæbte køretøj, eller af fabrikanten af udstyret til slæbning er fastsat en lavere hastighed.

Stk. 5. Bestemmelserne i stk. 1-3, er gengivet i skematisk form i bilag 1 til denne bekendtgørelse.

Stk. 6. Ved slæbning, hvor tilladte hastighed afviger fra den for almindelig lastbil gældende, skal der bagpå det slæbte køretøj være et skilt, der angiver den højeste tilladte hastighed. Skiltet skal være udformet som angivet i Detailforskrifter for Køretøjer, pkt. 2.03.001. Andre hastighedsskilte skal være afmonterede eller tildækkede.

Slæbning på motorvej og motortrafikvej

§ 16. På motorvej må alene foretages slæbning med slæbningskøretøj eller med bil med slæbningsredskab type 2. Det er en forudsætning, at det trækkende køretøjs tilladte hastighed under slæbning er den for almindelig lastbil gældende, jf. § 15, stk. 3.

Stk. 2. Et slæbningskøretøj, hvis højst tilladte hastighed under slæbning er 60 km i timen, jf. § 15, stk. 2, må dog foretage slæbning på motorvej til nærmeste egnede frakørsel eller rasteplads. Derudover må et slæbningskøretøj slæbe ad den kortest mulige motorvejsstrækning, der går over bro eller gennem tunnel, hvis den nærmeste til- og frakørsel til strækningen anvendes. Hvis ingen faktiske akseltryk overstiger 8 ton, skal slæbningen ske i nødsporet, hvis et sådant findes.

Stk. 3. Et slæbningskøretøj må, uanset bestemmelsen i § 6, stk. 3, slæbe vogntog på motorvej til nærmeste egnede frakørsel eller rasteplads. Hvis de faktiske akseltryk ikke overstiger 8 ton, skal slæbningen ske i nødsporet, hvis et sådant findes.

Stk. 4. Stk. 1-3 gælder tilsvarende for motortrafikvej.

Stk. 5. Politiet kan tillade, at lastbil slæber en havarist, som er et påhængskøretøj, til nærmeste egnede frakørsel eller rasteplads.

Lygter og afmærkning

§ 17. Hvis påbudte bagudrettede lygter og refleksanordninger på det slæbte køretøj ikke er synlige bagfra, eller lygterne ikke kan aktiveres under slæbningen, skal det slæbte køretøj være forsynet med lygtebom bag på. Lygtebommens lygter skal kunne aktiveres fra det trækkende køretøj. Lygtebommen skal i øvrigt opfylde kravene i bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr, pkt. 6.09.003, dog undtaget kravet om nummerpladelygte.

Stk. 2. Lygter og reflekser på slæbningsredskab kan være monteret på lygtebom, anbragt bag på slæbningsredskabet, og som under slæbning kan være afmonteret. Lygtebommen skal opfylde kravene hertil i bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjer, afsnit 6.09.003.

Stk. 3. Påhængskøretøj, som slæbes efter § 8, skal være forsynet med lygtebom, der er udstyret med afmærkningslygte. Lygtebommen skal opfylde kravene i bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjer, pkt. 6.09.003, dog undtaget kravet om nummerpladelygte.

Stk. 4. Hvis afstanden mellem det slæbende køretøj og det slæbte køretøj overstiger 2,00 m, skal trækforbindelsen være tydeligt afmærket. Er trækforbindelsen en trækstang eller en træktriangel, skal afmærkningen være udført med gule og sorte striber, jf. Dansk Standard DS734.

Stk. 5. Ved slæbning med slæbningsredskab med 30 km timen, jf. § 15, stk. 1, samt ved slæbning på motorvej og motortrafikvej, jf. § 16, stk. 2 og 3, skal der både på slæbningskøretøjet og det slæbte køretøj eller vogntog anvendes gul afmærkningslygte. Denne skal på slæbningskøretøjet være synlig fremad og på det slæbte vogntog synlig bagud.

Stk. 6. Ved slæbning med andet køretøj end slæbningskøretøj skal det slæbte køretøjs havariblink være aktiveret, medmindre det er forsynet med lygtebom efter stk. 1. Når tegngivning er påbudt efter færdselslovens § 32, stk. 2, skal havariblinket afbrydes og derefter aktiveres på ny, når manøvren er afsluttet.

Stk. 7. Ved slæbning med traktor eller motorredskab skal det slæbte køretøj være forsynet med afmærkning for langsomtkørende køretøj, jf. bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjer pkt. 6.01.001 (rød reflekstrekant med spidsen opad).

Forsikring og kørekort

§ 18. Ansvarsforsikringen for et slæbningskøretøj skal omfatte det slæbte køretøj.

Stk. 2. Slæbningsredskab, der benyttes til slæbning, skal være ansvarsforsikret. Forsikringen skal også omfatte det slæbte køretøj.

Stk. 3. Dokumentation for forsikring efter stk. 1 og stk. 2, skal medbringes af føreren af det slæbte køretøj, og på given anledning forevises for politiet.

Stk. 4. Ved slæbning af køretøj, der ikke foregår med et slæbningskøretøj eller bil og et slæbningsredskab, skal det slæbte køretøj være forsynet med prøveskilte, prøvemærker eller være registreret og forsynet med nummerplader, medmindre det slæbte køretøj ikke er registreringspligtigt, og forsikringspligten er opfyldt.

§ 19. Føreren af et slæbningskøretøj samt føreren af en bil tilkoblet et slæbningsredskab type 2, skal ved slæbning være i besiddelse af gyldigt kørekort til kategori E.

Stk. 2. Under slæbning, der foregår med wire, tov eller stangforbindelse, skal det slæbte køretøj føres af en person med gyldigt kørekort til at føre dette køretøj, jf. bekendtgørelse om kørekort.

Klageadgang

§ 20. Afgørelser truffet af politiet i henhold til § 14, stk. 1, kan indbringes for Færdselsstyrelsen.

Stk. 2. Afgørelser truffet af Færdselsstyrelsen efter stk. 1, kan ikke indbringes for transport- og bygningsministeren eller anden administrativ myndighed, jf. bekendtgørelse om Trafik- og Byggestyrelsens opgaver og beføjelser, klageadgang og kundgørelse af visse af Trafik- og Byggestyrelsens forskrifter.

Straf

§ 21. Overtrædelse af § 1, stk. 2 og 3, § 3, stk.1, § 4, stk. 2-7, § 5, 3. pkt., §§ 6-11, § 12, stk. 1, § 14, stk. 1. 2. pkt., § 15, stk. 1-3 og stk. 6, § 15, stk. 1-4, §§ 17-19, samt overtrædelse af særlige vilkår fastsat af politiet efter § 14, stk. 1, straffes med bøde.

Stk. 2. Efter færdselslovens § 118, stk. 10, kan der pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Ikrafttræden

§ 22. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2016.

Stk. 2. For slæbningsredskab type 1, der taget i brug til slæbning første gang inden den 1. juli 2016, træder § 4, stk. 3, dog først i kraft den 1. januar 2017.

Stk. 3. Bekendtgørelse nr. 161 af 22. marts 1999 om slæbning af køretøjer ophæves.

->Bekendtgørelsen om slæbning finder du her<-

 

<-Spørgsmål 187  –  Tilbage til oversigt  –  Spørgsmål 189->