Spørgsmål 189

Egenviden spørgsmål 189

Spørgsmål:

Bekendtgørelse om anvendelse af advarselstrekant og havariblink

Svar:

§ 1. Motordrevet køretøj, bortset fra to-hjulet knallert og to-hjulet motorcykel, der på grund af færdselsuheld, motorfejl eller lignende årsag er standset på et sådant sted eller på en sådan måde, at der opstår fare eller ulempe for færdslen, skal afmærkes med en trekantet advarselsanordning (advarselstrekant). Det samme gælder påhængskøretøj. Afmærkning kan dog undlades, hvis køretøjet straks fjernes.

Stk. 2. Advarselstrekant skal anbringes yderst på kørebanen i samme side som det standsede køretøj. Trekanten skal anbringes med front mod færdselsretningen mindst 50 meter, på motorvej dog mindst 100 meter, før det standsede køretøj.

Stk. 3. Køretøjet kan under samme betingelser som angivet i stk. 1 afmærkes med havariblink. Afmærkning med havariblink fritager ikke for afmærkning med advarselstrekant.

§ 2. En advarselstrekant skal være godkendt og mærket i henhold til bestemmelserne i ECE-regulativ nr. 27 om ensartede forskrifter om godkendelse af advarselstrekanter.

Stk. 2. Advarselstrekant, der ikke er godkendt efter stk. 1, må ikke forhandles.

§ 3. Føreren af et motordrevet køretøj, der er forsynet med havariblink, skal i forbindelse med uventet kødannelse eller anden umiddelbar fare på motorveje og kan på veje uden for tættere bebygget område benytte havariblink for at henlede bagvedkørende trafikanters opmærksomhed på faren.

Stk. 2. Anden anvendelse af havariblink end nævnt i § 1, stk. 3, og § 3, stk. 1, er forbudt.

§ 4. Overtrædelse af §§ 1-3 straffes med bøde.

§ 5. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. september 2003.

Stk. 2. Samtidig ophæves Justitsministeriets bekendtgørelse nr. 700 af 21. august 1995 om brug af advarselstrekant og havariblink.

§ 6. Køretøj, der første gang er taget i brug her i landet inden den 1. maj 1977, samt køretøjer registreret i udlandet kan afmærkes med en advarselstrekant, der ikke er E-mærket, men som opfylder følgende betingelser:

1)   trekanten skal være ligesidet med sider på mindst 40 cm,

2)   siderne skal have en rød kant, der er mindst 4 cm bred,

3)   den røde kant skal være reflekterende eller indvendigt belyst,

4)   den del af trekanten, som ligger inden for den røde kant, skal enten vær tom eller bestå af hvidt eller gult materiale eller i en bredde af højst 5 cm fra den røde kant bestå af rød fluorescerende materiale, og

5)   trekanten skal kunne anbringes i lodret stilling.

<-Spørgsmål 188  –  Tilbage til oversigt  –  Spørgsmål 190->