Spørgsmål 194

Egenviden spørgsmål 194

Spørgsmål:

Grundlæggende bestemmelser i bekendtgørelse om brug af sikkerhedsseler mv.

Svar:

Kapitel 1

Fritagelse for pligten til at anvende sikkerhedssele m.v.

§ 1. Pligten efter færdselslovens § 80, stk. 1, til at anvende sikkerhedssele gælder ikke ved følgende former for kørsel:

1) Erhvervsmæssig kørsel i tættere bebygget område med en hastighed på højst 30 km/t., når vedkommende under kørslen ofte skal stige ud og ind i bilen, og afstanden mellem de enkelte stop ikke overstiger 500 meter.

2) Post Danmarks kørsel i tættere bebygget område i forbindelse med uddeling af brev- og pakkepost samt tømning af postkasser.

3) Kørsel i tættere bebygget område, når vedkommende skal uddele dagblade til abonnenter.

4) Politiets og militærpolitiets kørsel i særligt bevogtningsøjemed samt ved befordring af anholdte og andre, som kan være til fare under kørslen.

5) Kriminalforsorgens kørsel i forbindelse med befordring af afsonere og andre, som kan være til fare under kørslen.

6) Forsvarets kørsel med lav hastighed på øvelsesområder.

Stk. 2. Pligten efter færdselslovens § 80, stk. 1, til at anvende sikkerhedssele gælder heller ikke for passagerer, som befordres i bybusser og busser, der er indrettet med mindst 20 pct. ståpladser og anvendes til rutekørsel.

Stk. 3. Fritagelsen efter stk. 1, nr. 1-3, omfatter ikke kørsel til eller fra det område, hvor hyppige stop, uddeling eller posttømning skal foretages.

§ 2. Pligten til at anvende sikkerhedssele eller andet sikkerhedsudstyr gælder ikke for personer, som af alvorlige lægelige årsager ved lægeattest er fritaget herfor. Attesten skal medbringes under kørsel og på forlangende vises til politiet.

Stk. 2. Attesten skal angive gyldighedsperiode og bære følgende mærke:

AA3190_1.JPG Size: (69 X 89)

§ 3. Sundhedsstyrelsen fastsætter efter samråd med Rigspolitichefen retningslinjer for, i hvilke tilfælde attest om fritagelse efter § 2 må udstedes.

Stk. 2. Attesten udstedes af ansøgerens sædvanlige læge eller en speciallæge på en blanket, der er godkendt af Sundhedsstyrelsen. Lægen kan forelægge tvivlstilfælde for embedslægen.

Stk. 3. Attester udstedt i andre EU-medlemsstater gælder ligeledes her i landet.

Kapitel 2

Børns anvendelse af sikkerhedssele m.v.

§ 4. Bestemmelsen i færdselslovens § 80 a, stk. 1, om børns anvendelse af særligt tilpasset sikkerhedsudstyr gælder ikke ved befordring af børn i taxi, når der ikke er særligt tilpasset sikkerhedsudstyr til rådighed for barnet, og

1) barnet er under 3 år og benytter en siddeplads på et andet sæde end forsædet, eller

2) barnet er tre år eller derover, benytter en siddeplads på et andet sæde end forsædet og anvender sikkerhedssele.

§ 5. Bestemmelsen i færdselslovens § 80 a, stk. 1, om børns anvendelse af særligt tilpasset sikkerhedsudstyr gælder ikke ved befordring af børn på tre år eller derover i biler, der er indrettet til befordring af højst ni personer føreren medregnet, eller varebiler med en tilladt totalvægt på ikke over 3.500 kg, når

1) der er tale om lejlighedsvis befordring over korte afstande i en bil, hvor der ikke er særligt tilpasset sikkerhedsudstyr til rådighed for barnet, og barnet benytter en siddeplads på et andet sæde end forsædet og anvender sikkerhedssele, eller

2) der ikke er plads til at montere særligt tilpasset sikkerhedsudstyr til barnet, fordi bagsædet allerede er udstyret med særligt tilpasset sikkerhedsudstyr, som benyttes af to andre børn, og det tredje barn benytter en siddeplads på et andet sæde end forsædet og anvender sikkerhedssele.

§ 6. Det påhviler føreren at påse, at bestemmelserne i §§ 4 og 5 overholdes.

§ 7. Føreren af en bil, der er indrettet til at benyttes til befordring af mere end ni personer føreren medregnet, fritages for den af færdselslovens § 80, stk. 4, 1. pkt., og § 80 a, stk. 6, 1. pkt., følgende pligt til at påse, at passagerer, der endnu ikke er fyldt 15 år, anvender sikkerhedsudstyr i overensstemmelse med færdselslovens § 80, stk. 1, og § 80 a, stk. 4, samt regler herom fastsat i medfør af § 80, stk. 3, og § 80 a, stk. 5.

Stk. 2. Føreren af en bil, der er indrettet til at benyttes til befordring af mere end ni personer føreren medregnet, skal før kørslen påbegyndes sørge for, at passagerer under 15 år oplyses om reglerne for anvendelse af sikkerhedsudstyr, hvis der er siddepladser forsynet med sikkerhedsudstyr.

Stk. 3. Oplysningspligten efter stk. 2 skal iagttages på en eller flere af følgende måder:

1) Orientering fra føreren.

2) Orientering fra ledsageren eller den person, der er udpeget som gruppeleder.

3) Audiovisuelt.

4) Med piktogrammer, der opfylder bestemmelserne i bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr.

Kapitel 3

Antallet af passagerer, der lovligt kan befordres

§ 8. Bestemmelsen i færdselslovens § 80 b, stk. 1, hvorefter antallet af passagerer, som befordres på et sæde i en bil, ikke må overstige antallet af passagersiddepladser, som er forsynet med sikkerhedsseler, gælder ikke ved følgende former for passagerbefordring:

1) Befordring af personer, som af lægelige årsager er fritaget for pligten til at anvende sikkerhedsudstyr, jf. § 2, stk. 1.

2) Politiets, militærpolitiets, forsvarets og redningsberedskabets befordring af passagerer, når befordring af et større antal passagerer end antallet af passagersiddepladser med sikkerhedsseler er nødvendig af hensyn til retshåndhævelsen, opretholdelse af den offentlige orden og sikkerhed, militære og beredskabsmæssige øvelsesformål eller passagerernes sikkerhed.

3) Befordring af passagerer i bybusser og busser, der er indrettet med mindst 20 pct. ståpladser og anvendes til rutekørsel.

 

<-Spørgsmål 193  –  Tilbage til oversigt  – Spørgsmål 195->