Spørgsmål 197

Vejafmærkning

Egenviden spørgsmål 197

Spørgsmål:

Vejafmærkningsbekendtgørelsens bestemmelser om advarselstavlers opsætningsafstand før farested samt om gyldighedssted/område og afstand for vigepligtstavler, forbudstavler, påbudstavler og oplysningstavler, herunder områdetavler.

Svar:

Advarselstavler: § 11. Uden for tættere bebygget område opsættes advarselstavler normalt mellem 150 og 250 m før farestedet. Opsættes de i anden afstand fx på motorvej, angives afstanden på undertavle.

Stk. 2. I tættere bebygget område kan tavlerne opsættes i kortere afstand fra farestedet uden afstandsangivelse.

Vigepligtstavler: § 13. Vigepligtstavler opsættes umiddelbart ved det sted, hvor eller hvorfra den angivne vigepligtsregel gælder.

Forbudstavler: § 16. Forbudstavler opsættes normalt umiddelbart ved det sted, hvor eller hvorfra forbuddet gælder.

Tavler, der opsættes i nogen afstand fra stedet, forsynes med undertavle med afstandsangivelse.

Stk. 2. Hvor andet ikke er bestemt nedenfor i § 17, gælder et forbud frem til næste vejkryds, hvis det ikke forinden er ophævet med ophørstavle, eller andet er angivet med undertavle.

Påbudstavler: § 19. Påbudstavler opsættes umiddelbart ved det sted, hvor eller hvorfra påbuddet gælder.

Oplysningstavler: § 22. Oplysningstavler opsættes i nærheden af det sted eller ved begyndelsen af den vejstrækning, som tavlens indhold vedrører. Tavler, der opsættes i nogen afstand, kan forsynes med afstandsangivelse forneden på tavlen eller på undertavle.

Områdstavler : Angiver motorvej, motortrafikvej, gågade, opholds- og legeområde, område med fartdæmpning, tættere bebygget område, zonetavler – og ophør af disse. Tillige med områdetavlen om generelle hastighedsbegrænsninger. Opsættes umiddelbart, hvor tavlen træder i kraft.

<-Spørgsmål 196  –  Tilbage til oversigt  –  Spørgsmål 198->