Spørgsmål 53

Egenviden spørgsmål 53

Spørgsmål:

Bestemmelserne om virket som kørelærer i bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere

Svar:

§ 15. Den skriftlige forprøve omfatter besvarelse af spørgsmål om systematikken og indholdet i undervisningsplanen for køreuddannelsen til den valgte kategori, jf. § 1.

Stk. 2. Den ansøger, der 3 gange har tilmeldt sig, men ikke bestået, forprøven, kan ikke tilmelde sig på ny uden tilladelse fra vedkommende prøvekommission, jf. dog stk. 3. Tilladelse kan kun meddeles under ganske særlige omstændigheder.

Stk. 3. Ansøgeren kan uden tilladelse fra prøvekommissionen tilmelde sig forprøven 5 år efter den senest aflagte prøve. Ansøgeren er i den forbindelse at betragte som en ansøger, der ikke tidligere har tilmeldt sig forprøven.

§ 16. Den afsluttende prøve består af en prøve i kundskaber og af en prøve i undervisning af elever i teori. Ved den afsluttende prøve til kategori A og B aflægges der endvidere prøve i undervisning af elever i kørsel, ligesom der ved den afsluttende prøve til kategori C, D og E aflægges prøve i ansøgerens instruktion i manøvreprøve med vogntog til kørelærerkategori C, D og E.

§ 17. Den afsluttende prøve kan afbrydes, såfremt prøvekommissionen finder, at ansøgeren ikke vil kunne bestå prøven.

Stk. 2. Den ansøger, der 3 gange har tilmeldt sig, men ikke bestået, den afsluttende prøve, kan ikke tilmelde sig på ny uden tilladelse fra vedkommende prøvekommission, jf. dog stk. 3. Tilladelse kan kun meddeles under ganske særlige omstændigheder.

Stk. 3. Ansøgeren kan uden tilladelse fra prøvekommissionen tilmelde sig den afsluttende prøve 5 år efter den senest aflagte prøve. Ansøgeren er i den forbindelse at betragte som en ansøger, der ikke tidligere har tilmeldt sig den afsluttende prøve.

§ 18. Prøvekommissionen afgør efter et samlet skøn over ansøgerens præstationer, hvorvidt prøverne nævnt i §§ 15 og 16 er bestået.

§ 19. Ansøgeren skal selv stille et køretøj til rådighed ved prøven i undervisning i kørsel. Køretøjet skal opfylde de i kørekortbekendtgørelsen fastsatte bestemmelser om køretøjer, der anvendes til øvelseskørsel og køreprøve.

Stk. 2. Ved undervisningsprøven skal ansøgeren selv sørge for tilstedeværelsen af mindst 2 personer (elever), hvoraf den ene har påbegyndt indøvelse af manøvrer på vej, og den anden er ved at afslutte køreuddannelsen til den valgte kategori. Under prøven stilles det ansøgeren som opgave at undervise eleverne ud fra nærmere angivne forudsætninger, der skal svare til de pågældendes uddannelsestrin. Prøvekommissionen kan nægte at godkende personer, som af ansøgeren stilles som elever. Ansøgeren skal endvidere medbringe det nødvendige undervisningsmateriale.

 

§ 21. Bestået prøve til kategori A, jf. § 1, stk. 1, nr. 1, giver adgang til at virke som kørelærer til stor knallert, lille motorcykel, mellemstor motorcykel, stor motorcykel og motorcykel med sidevogn.

Stk. 2. Bestået prøve til kategori B, jf. § 1, stk. 1, nr. 2, giver adgang til at virke som kørelærer til almindelig bil samt traktor.

Stk. 3. Bestået prøve til kategori C, D og E, jf. § 1, stk. 1, nr. 3, giver adgang til at virke som kørelærer til lille og stor lastbil, lille og stor bus, stort påhængskøretøj samt traktor.

Stk. 4. Godkendelsen gælder i 5 år, dog kun så længe den pågældende godtgør at have kørekort, og fornyes efter ansøgning, såfremt betingelserne i færdselslovens § 66, stk. 3, er opfyldt.

 

<-Spørgsmål 52  –  Tilbage til oversigt  –  Spørgsmål 54->