Spørgsmål 56

Egenviden spørgsmål 56

Spørgsmål:

Kørekort til motorkøretøj, til erhvervsmæssig personbefordring, til knallert samt til traktor og motorredskab:

a) erhvervelsen,

b) kørekortkategorier,

c) alderskrav,

d) helbredskrav,

e) færdselsrelateret førstehjælpskursus,

f) kørekortets gyldighedstid,

g) udstedelse og

h) udvidelse

Svar:

a) Erhvervelsen

§ 1. Ingen person må være indehaver af mere end ét kørekort.

§ 2. Kørekort kan udstedes til en person, der ved en prøve godtgør at have tilstrækkelig kørefærdighed og fornødent kendskab til køretøjet og dets behandling samt til færdselsreglerne, jf. bestemmelserne i kapitel 5 og 6.

Stk. 2. Kørekort kan kun udstedes til personer, der har sædvanlig bopæl i Danmark, jf. § 6, eller personer, der fremlægger bevis for at have opholdt sig i Danmark i mindst 6 måneder som studerende. Første punktum finder dog ikke anvendelse ved udstedelse af internationale kørekort efter § 88 og ved udstedelse af turistkørekort efter § 117.

Stk. 3. Der kan ikke udstedes kørekort til personer, hvis førerret er begrænset, frakendt eller inddraget i et andet EU eller EØS-land. Dette gælder ikke for begrænsninger som anført i bilag 8.

Erhvervsmæssig personbefordring

§ 28. Kørekort til erhvervsmæssig personbefordring kan udstedes til en person, der er fyldt 21 år, jf. dog § 27.

Stk. 2. Kørekort til erhvervsmæssig personbefordring kan kun udstedes til førere, der har kørekort til kategori B og har bestået en køreprøve til erhvervsmæssig personbefordring.

Stk. 3. Kørekort til erhvervsmæssig personbefordring kan alene udstedes til den kategori, der er aflagt køreprøve i.

Stk. 4. Godkendte kørelærere kan få udstedt kørekort til erhvervsmæssig personbefordring uden at aflægge særlig køreprøve, såfremt de i øvrigt opfylder betingelserne herfor. Ansøgning om udstedelse af kørekort skal i disse tilfælde tillige vedlægges dokumentation for godkendelse.

Stk. 5. Bestemmelsen i stk. 4, 1. pkt., gælder tilsvarende for personer, der inden for de sidste fem år før ansøgningstidspunktet jævnligt har virket som prøvesagkyndige eller køredommere. Ansøgning om udstedelse af kørekort skal i disse tilfælde tillige vedlægges dokumentation for beskikkelse og erfaring.

Stk. 6. Kørekort til erhvervsmæssig personbefordring kan nægtes udstedt under den i straffelovens § 78, stk. 2, nævnte betingelse.

Stk. 7. Kommunalbestyrelsen sender ansøgningen til politiet, der træffer afgørelse om, hvorvidt der kan udstedes kørekort til erhvervsmæssig personbefordring til ansøgeren.

Stk. 8. Såfremt kørekort til erhvervsmæssig personbefordring nægtes udstedt, skal anklagemyndigheden på begæring indbringe spørgsmålet for retten efter reglerne i straffelovens § 78, stk. 3.

Knallert samt til traktor og motorredskab
§ 20. Kørekort til kategori AM (lille knallert) kan udstedes til en person, der er fyldt 15 år.

Stk. 2. Kørekort til kategori AM (stor knallert) kan udstedes til en person, der er fyldt 18 år.

§ 29. Kørekort til traktor/motorredskab kan udstedes til en person, der er fyldt 16 år.

Helbredskrav

§ 30. Kørekort kan kun udstedes til en person, der er i besiddelse af tilstrækkelig syns- og høreevne samt i øvrigt af den fornødne åndelige og legemlige førlighed.

Stk. 2. De nærmere helbredsmæssige betingelser for erhvervelse af kørekort fremgår af bilag 2. Stk. 3. Rigspolitiet fastsætter efter forhandling med Sundhedsstyrelsen nærmere retningslinjer for behandlingen af sager om udstedelse og fornyelse af kørekort, hvori der foreligger helbredsoplysninger, der kræver lægelige erklæringer, udtalelser eller vurderinger.

Færdselsrelateret førstehjælps kursus

§ 36. Ved førstegangserhvervelse af førerret kan kørekort kun udstedes til ansøgere, der har gennemført et færdselsrelateret førstehjælpskursus, jf. dog stk. 5. Ved førstegangserhvervelse af kørekort til lille knallert kan kørekort kun udstedes til ansøgere under 18 år, hvis ansøgeren har gennemført et færdselsrelateret førstehjælpskursus for unge knallertførere, jf. dog stk. 6.

Stk. 2. De i stk. 1 nævnte førstehjælpskurser skal være gennemført i overensstemmelse med bilag 9 i denne bekendtgørelse, jf. dog stk. 5, 1. pkt. Kurserne skal være forestået af instruktører registreret ved Dansk Førstehjælpsråd.

Stk. 3. Efter gennemførelse af et færdselsrelateret førstehjælpskursus eller et færdselsrelateret førstehjælpskursus for unge knallertførere udsteder instruktøren et kursusbevis.

Stk. 4. Kursusbeviset må ved indlevering af ansøgning om kørekort højst være ét år gammelt, jf. dog stk. 5, 2. pkt.

Kørekortets gyldighed

§ 80. Kørekort til kategorierne AM, A1, A2, A, B og B/E samt kørekort til lille knallert og traktor/motorredskab udstedes med en gyldighedstid på 15 år.

§ 81. Kørekort til kategorierne C1, C1/E, C, C/E, D1, D1/E, D og D/E udstedes med en gyldighedstid på 5 år, jf. dog § 82.

Stk. 2. Kørekort til erhvervsmæssig personbefordring udstedes med en gyldighedstid på fem år, jf. dog § 82.

§ 82. Hvis ansøgeren på det tidspunkt, hvor kørekortet udstedes, er fyldt 70 år eller derover, udstedes kørekort til kategorierne C1, C1/E, C, C/E, D1, D1/E, D og D/E samt kørekort til erhvervsmæssig personbefordring med følgende gyldighedstid:

1) Er ansøgeren fyldt 70 år, men ikke 71 år: Fire år.

2) Er ansøgeren fyldt 71 år, men ikke 72 år: Tre år.

3) Er ansøgeren fyldt 72 år, men ikke 80 år: To år.

4) Er ansøgeren fyldt 80 år: Et år.

Udstedelse af kørekort

§ 76. Kørekort udstedes af Rigspolitiet.

Stk. 2. Kørekort udstedes som EU-model i overensstemmelse med bestemmelserne i bilag 1.

§ 77. Kørekort kan udstedes med begrænset gyldighedstid eller begrænses til køretøjer, der opfylder særligt angivne betingelser, eller i øvrigt betinges af særlige vilkår. Vilkår og begrænsninger påtegnes kørekortet i talkodeform i henhold til bestemmelserne i bilag 8.

Udvidelse af kørekørt

§ 90. Ansøgning om udvidelse af et kørekort til at gælde for yderligere kategorier, de i § 12, stk. 1, nr. 4, nævnte vogntog (B+), traktor/motorredskab eller erhvervsmæssig personbefordring samt ansøgning om udstedelse af kørekort i anledning af gennemførelse af det i § 92, stk. 2, nævnte kursus indleveres til kommunen. Ansøgningen kan indleveres til enhver kommune, uanset hvor i Danmark ansøgeren har bopæl.

Stk. 2. Ansøgningen skal vedlægges et fotografi og en lægeattest, jf. § 3, stk. 2 og 4. Ansøgeren skal endvidere godtgøre sin identitet, jf. § 4, stk. 1-6. Bestemmelserne i § 3, stk. 3 og 6, samt § 5 finder tilsvarende anvendelse.

§ 91. Køreprøver eller praktisk prøve i anledning af udvidelse af kørekort afholdes i overensstemmelse med reglerne i kapitel 5.

Stk. 2. Bestås prøven og opfylder ansøgeren betingelserne for udvidelse af kørekort, udstedes kørekort i overensstemmelse med bestemmelserne i kapitel 7. Bestemmelsen i § 32 finder tilsvarende anvendelse.

Stk. 3. Kørekortet gælder herefter for de kategorier, som den pågældende nu har ret til at føre, og eventuelt tillige til erhvervsmæssig personbefordring.

 

<-Spørgsmål 55  –  Tilbage til oversigt  –  Spørgsmål 57->