Spørgsmål 59

Egenviden spørgsmål 59

Spørgsmål:

Køreprøver mv., herunder:

a) teoriprøve,

b) praktisk prøve,

c) kontrollerende køreprøve og

d) vejledende helbredsmæssig køretest

Svar:

a) Teoriprøven

§ 62. Teoriprøve kan tidligst aflægges en måned før ansøgeren opfylder aldersbetingelsen for at få udstedt det ønskede kørekort. Ansøgere, der ønsker kørekort til traktor/motorredskab, kan dog aflægge teoriprøve seks måneder før, alderskravet er opfyldt.

§ 63. Den kørelærer, der har undervist ansøgeren, skal senest før teoriprøvens aflæggelse ved sin underskrift på ansøgningsblanketten bekræfte, at ansøgeren har modtaget undervisning i kørsel på lukket øvelsesplads, i teori og i praktik i overensstemmelse med undervisningsplanen for den pågældende kategori. Har flere kørelærere undervist ansøgeren i en eller flere af de ovennævnte discipliner, skal den kørelærer, der har foretaget den sidste lektion inden for den enkelte disciplin, underskrive ansøgningsblanketten. Denne kørelærer skal forinden sikre sig, at undervisningsplanen er fulgt.

Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1 finder tilsvarende anvendelse ved aflæggelse af kontrollerende køreprøve i forbindelse med gengivelse af førerretten efter et kørselsforbud. Der skal dog ikke gives erklæring om undervisning i kørsel på lukket øvelsesplads.

 

b)Praktisk prøve

§ 64. Den praktiske prøve kan først berammes, når teoriprøven er bestået. Ved den praktiske prøves aflæggelse til kategori A1, A2, A, B, C, C1, C/E, D1 og D skal undervisningen på køreteknisk anlæg være gennemført. Den kørelærer, der har undervist ansøgeren på køreteknisk anlæg, skal ved sin underskrift på ansøgningsblanketten oplyse, hvor og hvornår undervisningen har fundet sted, jf. § 63.

Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1, 1. pkt. finder tilsvarende anvendelse ved aflæggelse af kontrollerende køreprøve i forbindelse med gengivelse af førerretten efter et kørselsforbud.

§ 65. Praktisk prøve kan tidligst aflægges, når ansøgeren opfylder aldersbetingelsen for at få udstedt det ønskede kørekort. Politiet kan i ganske særlige tilfælde dispensere fra fristen.

Stk. 2. Den praktiske prøve skal bestås inden 12 måneder efter, at teoriprøven er bestået. Teoriprøven bevarer dog kun sin gyldighed i op til 12 måneder, såfremt ansøgeren er i et sammenhængende uddannelsesforløb, jf. § 41, stk. 1 og 2.

Stk. 3. Ansøgeren skal selv stille køretøj til rådighed ved aflæggelse af den praktiske prøve. Køretøjet skal opfylde betingelserne i bilag 5.

Stk. 4. Hvis en ansøger af helbredsmæssige grunde kun kan opnå kørekort til særlige typer af køretøjer eller særligt indrettede køretøjer, jf. § 77, stk. 1, aflægges den praktiske prøve med et sådant køretøj. Der kan stilles krav om, at køretøjet ved den praktiske prøve er forsynet med særlige pedaler, jf. bilag 5.

§ 66. Består ansøgeren ikke den praktiske prøve på grund af manglende kendskab til vigtige færdselsregler eller på grund af ringe kørefærdighed, afgør politiet efter reglerne i § 101, om ansøgeren skal aflægge en kontrollerende køreprøve for at bevare et eventuelt allerede erhvervet kørekort til andre kategorier.

 

c) Kontrollerende køreprøve

§ 67. Kontrollerende køreprøve afholdes i følgende tilfælde:

1) Efter betinget eller ubetinget frakendelse af førerretten, jf. § 103, stk. 1, § 111, stk. 1, og § 112, stk. 1.

2) Efter kørselsforbud, jf. § 104, stk. 1.

3) Hvis politiet finder, at der er begrundet tvivl om, hvorvidt kørekortindehaveren fortsat er i besiddelse af fornøden kørefærdighed, fornødent kendskab til færdselsreglerne eller forståelse for hensynet til andre trafikanter, jf. § 101, stk. 1.

4) Ved ansøgning om fornyelse af kørekort tre år eller mere efter at gyldigheden af kørekortet er udløbet, jf. § 94, stk. 1.

5) Ved ombytning af visse udenlandske kørekort, jf. § 124, stk. 2, § 125, stk. 2, § 126, stk. 2, og § 127.

6) I visse tilfælde ved udstedelse af turistkørekort, jf. § 117, stk. 1.

Stk. 2. Kontrollerende køreprøve gennemføres i overensstemmelse med bestemmelserne for kategori B, jf. bilag 7, afsnit I, jf. dog § 69, stk. 1.

Stk. 3. Den, der skal aflægge kontrollerende køreprøve, stiller selv køretøj til rådighed ved køreprøven. Køretøjet skal opfylde betingelserne i bilag 5. Bestemmelsen i § 65, stk. 4, finder tilsvarende anvendelse.

§ 68. Ved afholdelse af en kontrollerende køreprøve efter § 101, stk. 1, og § 103, stk. 1, skal kørekortet afleveres til den tilsynsførende ved teoriprøven og til den prøvesagkyndige ved den praktiske prøve. Såfremt køreprøven ikke bestås, inddrages kørekortet.

Stk. 2. Kontrollerende køreprøve i henhold til § 101, stk. 1, og § 103, stk. 1, skal aflægges senest seks måneder efter, at afgørelsen herom er endelig. Politiet kan i ganske særlige tilfælde dispensere fra tidsfristen.

§ 69. Såfremt prøven er begrundet i vedkommendes kørsel med en anden kategori, kan politiet bestemme, at prøven aflægges efter de regler, der gælder for køreprøven til denne kategori, forudsat at ansøgeren har eller har haft kørekort til den pågældende kategori. Hvis den, der skal aflægge kontrollerende køreprøve, ikke har erhvervet kørekort til kategori B, kan politiet endvidere bestemme, at prøven aflægges efter reglerne for en anden kategori end B, som ansøgeren har eller har haft kørekort til. Bestås køreprøven, udstedes kørekort til de tidligere erhvervede kategorier.

Stk. 2. Er den samlede kontrollerende køreprøve ikke bestået efter aflæggelse af højst to teoriprøver og højst to praktiske prøver, skal eventuelle yderligere prøver aflægges efter reglerne om køreprøve til kørekort til de kategorier, hvortil førerretten ønskes generhvervet. Hvis førerretten er inddraget af politiet, fordi en kontrollerende køreprøve ikke er bestået, jf. § 101, stk. 1, og § 103, stk. 1, anses den ikke beståede prøve for første prøve.

Stk. 3. Har førerretten været inddraget eller frakendt i tre år eller mere, eller er der ved berammelsen af den praktiske prøve, hvorved den samlede kontrollerende køreprøve bestås, forløbet mere end tre år efter frakendelses- eller inddragelsesperiodens begyndelse, eller skal kontrollerende køreprøve aflægges i anledning af fornyelse af kørekort, skal køreprøven aflægges efter reglerne om køreprøve til kørekort til de kategorier, hvortil førerretten ønskes generhvervet, eller hvortil kørekort ønskes fornyet.

Stk. 4. Bestemmelserne i stk. 1-3 finder tilsvarende anvendelse ved gengivelse af kørekort efter kørselsforbud.

 

d) Vejledende helbredsmæssig køretest

§ 70. Politiet kan i forbindelse med erhvervelse og fornyelse af kørekort kræve, at ansøgeren aflægger en vejledende helbredsmæssig køretest til bedømmelse af, om kørekort kan udstedes eller eventuelt skal udstedes på særlige vilkår. En sådan køretest kan endvidere kræves afholdt med henblik på at afgøre, i hvilket omfang en kørekortindehaver fortsat kan bevare sin førerret helt eller delvist, jf. § 102. Politiet kan forlange, at ansøgeren eller kørekortindehaveren stiller et køretøj, der er godkendt til øvelseskørsel, til rådighed.

Stk. 2. Såfremt det skønnes nødvendigt, at ansøgeren eller kørekortindehaveren forinden afholdelse af den i stk. 1 omtalte køretest opnår nogen færdighed i at betjene køretøjet, kan dette finde sted på en lukket øvelsesplads eller et køreteknisk anlæg.

 

<-Spørgsmål 58  –  Tilbage til oversigt  –  Spørgsmål 60->