Spørgsmål 190

Egenviden spørgsmål 190

Spørgsmål:

Registreringslovens bestemmelser om køretøjer, der skal registreres samt om traktorer, der er fritaget for registrering, og om dem, der skal godkendes

Svar:

Registrering af køretøjer

§ 1  Registrering af køretøjer sker i et for hele landet fælles register for køretøjer (Køretøjsregisteret), jf. dog stk. 4.Stk. 2. I Køretøjsregisteret registreres oplysninger om hvert enkelt køretøj og om køretøjets tilhørsforhold.

Stk. 3. Skatteministeren fastsætter regler om registrering i Køretøjsregisteret.

Stk. 4. Kongehusets, forsvarets og Beredskabsstyrelsens køretøjer skal ikke registreres i Køretøjsregisteret. Forsvarsministeren fastsætter regler om registrering af disse køretøjer.

Køretøjer, der skal registreres

§ 2 Følgende køretøjer skal registreres i Køretøjsregisteret og forsynes med nummerplader, inden køretøjet tages i brug på færdselslovens område, jf. dog stk. 3-5, og § 7, stk. 5:

1)Motorkøretøj.

2)Traktor, jf. dog § 3 og § 4.

3)Knallert. Dette gælder dog kun en lille knallert, hvis knallerten er erhvervet som fabriksny den 1. juli 2006 eller senere.

4)Påhængs- eller sættevogn til et køretøj, der skal registreres.

5)Campingvogn.

6)Andet påhængsredskab end campingvogn, der tilkobles et motorkøretøj, hvis påhængsredskabets konstruktion gør det muligt at trække det med en større hastighed end 30 km/t.

Stk. 2. Skatteministeren kan fastsætte regler om registrering af motorredskab.

Stk. 3. Skatteministeren kan fastsætte regler om, at visse typer af lille knallert ikke skal registreres.

Stk. 4. Skatteministeren kan fastsætte regler om, at køretøjer, der ganske overvejende anvendes uden for offentlige veje, ikke skal registreres. Ved registreringsfritagelsen fastsættes det område, hvor køretøjet må anvendes, og der kan fastsættes yderligere vilkår om køretøjets indretning, udstyr og benyttelse samt om pligt til syn af køretøjet.

Stk. 5. Skatteministeren kan fritage et køretøj fra registrering i Køretøjsregisteret, hvis køretøjet bruges her i landet i forbindelse med et officielt arrangement og arrangementet administreres af staten.

Traktorer, der ikke skal registreres

§ 3 En traktor, der ganske overvejende anvendes uden for vejene som træk- eller drivkraft for arbejdsredskab, skal ikke registreres i Køretøjsregisteret, hvis traktoren alene anvendes på vejene

1)til egentransport til og fra arbejdssted eller til og fra reparatør,

2)som trækkraft for arbejdsredskab til og fra arbejdssted eller til og fra reparatør for arbejdsredskaber,

3)som trækkraft for påhængsvogn, der er tom eller medfører arbejdsredskab, som er knyttet til traktorens funktion, til og fra arbejdssted eller til og fra reparatør for påhængsvogne eller

4)til prøvekørsel eller lignende tidsbegrænset kørsel efter tilladelse fra politiet.

Stk. 2.

En traktor kan ud over kørsel som nævnt i stk. 1 uden registrering i Køretøjsregisteret anvendes på vejene, hvis traktoren på vejene alene anvendes til

1)vejarbejde på vejområder, der er begrænset på betryggende måde ved afspærring eller afmærkning eller

2)renholdelse, snerydning el.lign.

Traktorer og blokvogne, der skal godkendes

§ 4 En traktor, der tilhører ejeren eller brugeren af en landbrugs-, gartneri- eller skovbrugsejendom, kan endvidere uden almindelig registrering i Køretøjsregisteret anvendes til følgende transporter, hvis traktoren er godkendt dertil:

1)Transport af arbejdsredskaber mellem dele af en landbrugs-, gartneri- eller skovbrugsejendom, selv om traktoren ikke ved arbejdsredskabets anvendelse benyttes som træk- eller drivkraft.

2)Transport af produkter, der hidrører fra eller skal benyttes til en landbrugs-, gartneri- eller skovbrugsvirksomhed, til og fra en sådan ejendom eller mellem dele af denne. Traktoren må dog ikke anvendes til samtidig transport af produkter fra flere virksomheder, medmindre ejerne eller brugerne af disses virksomheder alle er medejere af traktoren. Benzindrevne traktorer må ikke anvendes ud over en afstand af 10 km fra den pågældende ejendom til transport til industriel brug af produkter, der hidrører fra virksomheden. Sådan transport kan dog altid ske til nærmeste jernbanestation.

Stk. 2.

En traktor i sameje mellem ejere eller brugere af flere ejendomme kan ikke godkendes efter stk. 1, hvis samejet omfatter mere end to traktorer, eller hvis en af ejerne eller brugerne foruden de traktorer, der er i sameje, ejer en eller flere andre traktorer.

Stk. 3.

En blokvogn, jf. færdselslovens § 2, nr. 3, kan uden almindelig registrering anvendes efter reglerne i bekendtgørelse nr. 1328 af 10. december 2014 om særtransport, hvis blokvognen er godkendt dertil. En blokvogn betragtes som godkendt, når kravene til syn og godkendelse i kapitel 2 i bekendtgørelse nr. 1328 af 10. december 2014 om særtransport er opfyldt.

Stk. 4.  En traktor eller blokvogn, der er godkendt efter stk. 1-3, skal registreres som godkendt i Køretøjsregisteret og forsynes med nummerplader, inden traktoren eller blokvognen tages i brug.

 

<-Spørgsmål 189  –  Tilbage til oversigt  –  Spørgsmål 191->