Spørgsmål 202

Egenviden spørgsmål 202.

Spørgsmål:

Straf/afgift ved ulovlig standsning og parkering

Svar:

§ 121

Politiet kan pålægge en afgift for overtrædelse af:

1)§ 28, stk. 2, 1. pkt.,

2)§ 28, stk. 3,

3)§ 29, stk. 1, nr. 123578910 og 11, og stk. 2,

4)§ 29, stk. 3, nr. 1nr. 2 for så vidt angår parkering ud for ind- og udkørsel til og fra ejendom, nr. 3 og 4,

5)standsnings- eller parkeringsforbud, der angives ved afmærkning,

6)de bestemmelser om parkering i opholds- og legeområder, der udfærdiges i medfør af § 40,

7)standsnings- eller parkeringsforbud, der fastsættes efter §§ 92 og 92 d, selv om forbuddet ikke angives ved afmærkning,

8)andre bestemmelser om standsning eller parkering, der fastsættes i medfør af §§ 9292 d og 93, og

9)de bestemmelser om benyttelse af parkometre, parkeringsautomater eller lignende, der udfærdiges i medfør af § 90, stk. 2 og 3, i lov om offentlige veje.

Stk. 2.

Afgørelse om pålæggelse af afgift kan ikke indbringes for højere administrativ myndighed og er ikke omfattet af forvaltningslovens § 19. Afgiften tilfalder statskassen.

Stk. 3.

Afgiften pålægges ved en skriftlig meddelelse, der anbringes på køretøjet eller overgives til føreren.

Stk. 4.

Afgiften påhviler den, der har foretaget den uretmæssige standsning eller parkering. Betales afgiften ikke inden den fastsatte frist, hæfter tillige ejeren (brugeren) for betalingen, medmindre det godtgøres, at føreren uberettiget var i besiddelse af køretøjet.

Stk. 5.

Afgiften udgør 510 kr. Afgiften udgør dog 1.020 kr. ved

1)parkering ud for ind- og udkørsel til og fra ejendom i strid med § 29, stk. 3, nr. 2,

2)parkering uden brug af parkeringskort for personer med handicap på parkeringsplads, der efter § 92, stk. 1, nr. 1, er reserveret til generel anvendelse for personer med handicap, eller

3)parkering med et andet køretøj på en parkeringsplads, der efter § 92, stk. 3, er reserveret til et eller flere bestemte køretøjer, som anvendes af en person med handicap.

Stk. 6.

Der kan for en overtrædelse omfattet af stk. 1 pålægges én afgift i døgnet, idet der dog tidligst kan pålægges en ny afgift, 24 timer efter at den forrige afgift er pålagt. Der kan for samme overtrædelse højst pålægges tre afgifter.

 

<-Spørgsmål 201  –  Tilbage til oversigt  –  Spørgsmål 203->